16-November-2022

Vedtægter pr nov 2022

Vedtægter pr nov 2022 / 2023
Vedtægter for islænderklubben Stella
§1Navn
Foreningens navn er ”Stella”. Foreningen er stiftet i 1988. Foreningen er hjemmehørende i Sønderborg kommune, men adressen følger formanden. Foreningen dækker primært Syd og Sønderjylland.
§2 Formål
Foreningens formål er at lave forskellige klubarrangementer for hele familien f.eks. Rideture, foredrag, undervisning, stævner og andet socialt samvær, der giver størst glæde til rytter og den islandske hest.
§3 Ansvar
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et yderligere medlem fra ledergruppen.
§4 Medlemskab
Medlemmer af foreningen kan være alle med interesse for den islandske hest og som vedkender sig disse vedtægter.
Stk. 2
Der findes fire former for medlemskaber: Familiemedlemskaber, enkeltmedlemskaber, junior- og pensionistmedlemskaber og distancemedlemskaber.
Stk. 3
Stemmeret kan tidligst opnås efter 3 måneders medlemskab
Stk. 4
Ved familiemedlemsskab gives max. 2 stemmer, og kun til medlemmer over 18 år, hvis disse har samme adresse. Distancemedlemskab er for medlemmer med bopæl uden for Danmark og giver ret til at deltage i arrangementer. Distancemedlemmer har ikke stemmeret og kan ikke kåres som eksempelvis årets rytter, klubmester eller sydjysk mester. Distancemedlemmer kan til enhver tid ændre deres medlemskab, hvor deres anciennitet følger med, til almindelig medlemskab og derved opnå ovenstående kåringer m.v.

§5 Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter oplæg fra ledelsen. Uanset indmeldelses eller udmeldelses tidspunktet betales fuldt kontingent for året.
Stk. 2
Kontingentet betales i januar, det opkræves via Sporti. Hold øje med din indbakke, hjemmeside og Facebook. Det er medlemmets egen pligt at opdatere mailadresse m.m. på sin profil på Sporti. Ved manglende indbetaling d. 01.02 betragtes medlemmet som udmeldt.
§6 Ledelse
Stk 1
Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 økonomiformand, 1 aktivitetsformand og 2 andre medlemmer, der udgør ledelsen. Disse 5 personer udgør sammen med 2 supplerende ledergruppen. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar mellem sig. Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden og aktivitetsformanden er på valg i ulige år og økonomiformanden er på valg i lige år – for at undgå at hele ledergruppen bliver skiftet ud på én gang. Suppleanter vælges også for 2 år. Suppleanter er også på valg for skudt for hinanden.
Stk1.1
Ved frafald i bestyrelsen, når åbne poster skal besættes – så følger valgperioden posten og ikke personen.

Stk. 2
Såfremt der sker frafald i ledelsen, skal et af de 2 supplerende medlemmer træde ind. Ledergruppen skal selv finde en afløser som kan varetage posten indtil næste generalforsamling.
Stk. 3
Ledelsens beslutningsdygtighed: Ledelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele ledergruppen være til stede. Vedtagelse i ledergruppen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmer stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Stk. 4
Udvalg. Der oprettes udvalg til støtte for ledergruppen. Ledergruppen tager initiativ til at nedsætte udvalgene, og har ret til at udpege medlemmerne til disse udvalg. Udvalget kan bestå af 3-5 personer. Udvalgene er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af ledergruppen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i 2-4 årlige møder med ledergruppen. Personer i ledergruppen kan ikke samtidig sidde som formand i et udvalg.

§7 Økonomi
Ledelsen er regnskabsansvarlig overfor generalforsamlingen.
Stk. 2
Økonomiformanden er ansvarlig for løbende bogføring og opdatering af medlemsliste, samt løbende orientere bestyrelsen angående økonomi.
Stk. 3
Regnskabet revideres af de 2, på generalforsamlingen, valgte revisorer.
Stk. 4
Regnskabet løber fra 01.10 – 30.09. Regnskab skal være udspecificeret og bogført bilag for bilag for korrekt og komplet bilagsføring.
§8 Medlemsforhold
Foreningen har ret til at offentliggøre samtlige medlemmers navne, adresser, mailadresser samt telefonnumre til andre medlemmer, medmindre medlemmet skriftlig til økonomiformanden nedlægger forbud herom.
Tillæg til stk 8
Generalforsamling afholdes altid i offentligt område

Stk.2
Indkaldelser og meddelelser fra ledelsen offentliggøres på Stellas hjemmeside, direkte over Sporti og /eller Stellas Facebookside
Stk. 3
Klubregler og adfærdsregler vedtaget i ledelsen omkring brug af baner, ved stævner og andre klubaktiviteter i både DI og Stella skal efterleves. Ved gentagne brud herpå kan et medlem indstilles af ledelsen til eksklusion, på først kommende generalforsamling.
§9 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel på Stellas hjemmeside og Facebook. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, består af samtlige medlemmer og afholdes hvert år i oktober/november med følgende punkter vilkårligt på dagsordenen: Valg af dirigent. Beretning ved formanden. Forelæggelse af regnskab, evt. budget, ved økonomiformanden. Valg af medlemmer til ledelsen. Valg af supplerende medlemmer til ledelsen. Valg af revisorer. Behandling af indkomne forslag. Diskussion af næste års program. Fastsættelse af næste års kontingent. Eventuelt.
Stk. 2
Indkomne forslag skal være ledelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen
Stk. 3
Forslag til dagsorden og eventuelle forslag til vedtægtsændringer offentliggøres på Stellas hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.
Stk. 4
Uanset antal fremmødte er generalforsamlingen beslutningsdygtig
Stk. 5
Der kan kun stemmes ved fremmøde
Stk. 6
Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, med mindre mindst et medlem ønsker skriftlig afstemning. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer og eksklusion af et medlem 2/3 flertal.
Stk. 7
Foreningen kan opløses på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af foreningen stemmeberettigede medlemmer er til stede og stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til endnu en generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset antal fremmødte.
Stk. 8
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel, såfremt 2 af ledergruppen eller 20 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom overfor formanden.
Tillæg stk.8,
Generalforsamling afholdes altid i offentligt område
§10 Heste og aktiviteter
Medlemmer har pligt til at stille med en hjælper, nå de vil starte til et stævne arrangeret af Stella. Har medlemmet ikke mulighed for at skaffe en hjælper, må medlemmet selv hjælpe ved pågældende stævne.

§11 Ved foreningens opløsning
Ved opløsning af foreningen går midlerne til andre almennyttige foreninger med hesteinteresse i Region Syddanmark. Stellas inventar står i Stenderup i aflåst lokale.
Pc, kamera og lyd, ligger hos bestyrelsen.

Vedtægter pr nov 2021

Vedtægter for islænderklubben Stella                     

§1Navn

Foreningens navn er ”Stella”. Foreningen er stiftet i 1988. Foreningen er hjemmehørende i Sønderborg kommune, men adressen følger formanden. Foreningen dækker primært Syd og Sønderjylland.

§2 Formål

Foreningens formål er at lave forskellige klubarrangementer for hele familien f.eks. Rideture, foredrag, undervisning, stævner og andet socialt samvær, der giver størst glæde til rytter og den islandske hest. 

§3 Ansvar

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et yderligere medlem fra ledergruppen.

§4 Medlemskab

Medlemmer af foreningen kan være alle med interesse for den islandske hest og som vedkender sig disse vedtægter. 

Stk. 2 

Der findes fire former for medlemskaber: Familiemedlemskaber, enkeltmedlemskaber, junior- og pensionistmedlemskaber og distancemedlemskaber. 

Stk. 3 

Stemmeret kan tidligst opnås efter 3 måneders medlemskab

Stk. 4 

Ved familiemedlemsskab gives max. 2 stemmer, og kun til medlemmer over 18 år, hvis disse har samme adresse. Distancemedlemskab er for medlemmer med bopæl uden for Danmark og giver ret til at deltage i arrangementer. Distancemedlemmer har ikke stemmeret og kan ikke kåres som eksempelvis årets rytter, klubmester eller sydjysk mester. Distancemedlemmer kan til enhver tid ændre deres medlemskab, hvor deres anciennitet følger med, til almindelig medlemskab og derved opnå ovenstående kåringer m.v.

 

§5 Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter oplæg fra ledelsen. Uanset indmeldelses eller udmeldelses tidspunktet betales fuldt kontingent for året. 

Stk. 2 

Kontingentet betales i januar, det opkræves via Sporti. Hold øje med din indbakke, hjemmeside og Facebook. Det er medlemmets egen pligt at opdatere mailadresse m.m. på sin profil på Sporti. Ved manglende indbetaling d. 01.02 betragtes medlemmet som udmeldt. 

§6 Ledelse 

Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 økonomiformand, 1 aktivitetsformand og 2 andre medlemmer, der udgør ledelsen. Disse 5 personer udgør sammen med 2 supplerende ledergruppen. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar mellem sig. Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden og aktivitetsformanden er på valg i ulige år og økonomiformanden er på valg i lige år – for at undgå at hele ledergruppen bliver skiftet ud på én gang. Suppleanter vælges også for 2 år. Suppleanter er også på valg for skudt for hinanden.

Stk. 2

Såfremt der sker frafald i ledelsen, skal et af de 2 supplerende medlemmer træde ind. Ledergruppen skal selv finde en afløser som kan varetage posten indtil næste generalforsamling. 

Stk. 3

Ledelsens beslutningsdygtighed: Ledelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele ledergruppen være til stede. Vedtagelse i ledergruppen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmer stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Stk. 4

Udvalg. Der oprettes udvalg til støtte for ledergruppen. Ledergruppen tager initiativ til at nedsætte udvalgene, og har ret til at udpege medlemmerne til disse udvalg. Udvalget kan bestå af 3-5 personer. Udvalgene er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af ledergruppen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i 2-4 årlige møder med ledergruppen. Personer i ledergruppen kan ikke samtidig sidde som formand i et udvalg. 

§7 Økonomi  

Ledelsen er regnskabsansvarlig overfor generalforsamlingen.

Stk. 2

Økonomiformanden er ansvarlig for løbende bogføring og opdatering af medlemsliste, samt løbende orientere bestyrelsen angående økonomi. 

Stk. 3

Regnskabet revideres af de 2, på generalforsamlingen, valgte revisorer. 

Stk. 4

Regnskabet løber fra 01.10 – 30.09. Regnskab skal være udspecificeret og bogført bilag for bilag for korrekt og komplet bilagsføring. 

§8 Medlemsforhold

Foreningen har ret til at offentliggøre samtlige medlemmers navne, adresser, mailadresser samt telefonnumre til andre medlemmer, medmindre medlemmet skriftlig til økonomiformanden nedlægger forbud herom.

Stk.2 

Indkaldelser og meddelelser fra ledelsen offentliggøres på Stellas hjemmeside og Facebookside. 

Stk. 3 

Klubregler og adfærdsregler vedtaget i ledelsen omkring brug af baner, ved stævner og andre klubaktiviteter i både DI og Stella skal efterleves. Ved gentagne brud herpå kan et medlem indstilles af ledelsen til eksklusion, på først kommende generalforsamling. 

§9 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel på Stellas hjemmeside og Facebook. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, består af samtlige medlemmer og afholdes hvert år i oktober/november med følgende punkter vilkårligt på dagsordenen: Valg af dirigent. Beretning ved formanden. Forelæggelse af regnskab, evt. budget, ved økonomiformanden. Valg af medlemmer til ledelsen. Valg af supplerende medlemmer til ledelsen. Valg af revisorer. Behandling af indkomne forslag. Diskussion af næste års program. Fastsættelse af næste års kontingent. Eventuelt. 

Stk. 2

Indkomne forslag skal være ledelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen

Stk. 3

Forslag til dagsorden og eventuelle forslag til vedtægtsændringer offentliggøres på Stellas hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4

Uanset antal fremmødte er generalforsamlingen beslutningsdygtig

Stk. 5 

Der kan kun stemmes ved fremmøde

Stk. 6 

Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, med mindre mindst et medlem ønsker skriftlig afstemning. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer og eksklusion af et medlem 2/3 flertal. 

Stk. 7

Foreningen kan opløses på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af foreningen stemmeberettigede medlemmer er til stede og stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til endnu en generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset antal fremmødte. 

Stk. 8

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel, såfremt 2 af ledergruppen eller 20 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom overfor formanden. 

Tillæg stk.8,

Generalforsamling afholdes altid i offentligt område

§10 Heste og aktiviteter

Medlemmer har pligt til at stille med en hjælper, nå de vil starte til et stævne arrangeret af Stella. Har medlemmet ikke mulighed for at skaffe en hjælper, må medlemmet selv hjælpe ved pågældende stævne. 

 

§11 Ved foreningens opløsning

Ved opløsning af foreningen går midlerne til andre almennyttige foreninger med hesteinteresse i Region Syddanmark. Stellas inventar står i en lejet boks hos Stald Shadock i Smøl. Lageret er låst med en kodelås – koden skiftes når ny ledelse indtræder. Derved er klubbens ting altid let tilgængeligt og alt ligger samme sted. Klubbens pc ligger hos klubbens økonomiformand og klubbens kamera ligger hos formanden. 

Klubbens ting opbevares i aflåst lokale i Stenderup, bygningen i Smøl er revet ned.

Klubbens pc og kamera ligger hos bestyrelsen.

Vedtægter pr nov 2017

Vedtægter for islænderklubben Stella                     

§1Navn

Foreningens navn er ”Stella”. Foreningen er stiftet i 1988. Foreningen er hjemmehørende i Sønderborg kommune, men adressen følger formanden. Foreningen dækker primært Syd og Sønderjylland.

§2 Formål

Foreningens formål er at lave forskellige klubarrangementer for hele familien f.eks. Rideture, foredrag, undervisning, stævner og andet socialt samvær, der giver størst glæde til rytter og den islandske hest. 

§3 Ansvar

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et yderligere medlem fra ledergruppen.

§4 Medlemskab

Medlemmer af foreningen kan være alle med interesse for den islandske hest og som vedkender sig disse vedtægter. 

Stk. 2 

Der findes fire former for medlemskaber: Familiemedlemskaber, enkeltmedlemskaber, junior- og pensionistmedlemskaber og distancemedlemskaber. 

Stk. 3 

Stemmeret kan tidligst opnås efter 3 måneders medlemskab

Stk. 4 

Ved familiemedlemsskab gives max. 2 stemmer, og kun til medlemmer over 18 år, hvis disse har samme adresse. Distancemedlemskab er for medlemmer med bopæl uden for Danmark og giver ret til at deltage i arrangementer. Distancemedlemmer har ikke stemmeret og kan ikke kåres som eksempelvis årets rytter, klubmester eller sydjysk mester. Distancemedlemmer kan til enhver tid ændre deres medlemskab, hvor deres anciennitet følger med, til almindelig medlemskab og derved opnå ovenstående kåringer m.v.

§5 Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter oplæg fra ledelsen. Uanset indmeldelses eller udmeldelses tidspunktet betales fuldt kontingent for året. 

Stk. 2 

Kontingentet betales i januar, det opkræves via Sporti. Hold øje med din indbakke, hjemmeside og Facebook. Det er medlemmets egen pligt at opdatere mailadresse m.m. på sin profil på Sporti. Ved manglende indbetaling d. 01.02 betragtes medlemmet som udmeldt. 

§6 Ledelse 

Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 økonomiformand, 1 aktivitetsformand og 2 andre medlemmer, der udgør ledelsen. Disse 5 personer udgør sammen med 2 supplerende ledergruppen. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar mellem sig. Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden og aktivitetsformanden er på valg i ulige år og økonomiformanden er på valg i lige år – for at undgå at hele ledergruppen bliver skiftet ud på én gang. Suppleanter vælges også for 2 år.Suppleanter er også på valg for skudt for hinanden.

Stk. 2

Såfremt der sker frafald i ledelsen, skal et af de 2 supplerende medlemmer træde ind. Ledergruppen skal selv finde en afløser som kan varetage posten indtil næste generalforsamling. 

Stk. 3

Ledelsens beslutningsdygtighed: Ledelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele ledergruppen være til stede. Vedtagelse i ledergruppen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmer stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Stk. 4

Udvalg. Der oprettes udvalg til støtte for ledergruppen. Ledergruppen tager initiativ til at nedsætte udvalgene, og har ret til at udpege medlemmerne til disse udvalg. Udvalget kan bestå af 3-5 personer. Udvalgene er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af ledergruppen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i 2-4 årlige møder med ledergruppen. Personer i ledergruppen kan ikke samtidig sidde som formand i et udvalg. 

§7 Økonomi  

Ledelsen er regnskabsansvarlig overfor generalforsamlingen.

Stk. 2

Økonomiformanden er ansvarlig for løbende bogføring og opdatering af medlemsliste, samt løbende orientere bestyrelsen angående økonomi. 

Stk. 3

Regnskabet revideres af de 2, på generalforsamlingen, valgte revisorer. 

Stk. 4

Regnskabet løber fra 01.10 – 30.09. Regnskab skal være udspecificeret og bogført bilag for bilag for korrekt og komplet bilagsføring. 

§8 Medlemsforhold

Foreningen har ret til at offentliggøre samtlige medlemmers navne, adresser, mailadresser samt telefonnumre til andre medlemmer, medmindre medlemmet skriftlig til økonomiformanden nedlægger forbud herom.

Stk.2 

Indkaldelser og meddelelser fra ledelsen offentliggøres på Stellas hjemmeside og Facebookside. 

Stk. 3 

Klubregler og adfærdsregler vedtaget i ledelsen omkring brug af baner, ved stævner og andre klubaktiviteter i både DI og Stella skal efterleves. Ved gentagne brud herpå kan et medlem indstilles af ledelsen til eksklusion, på først kommende generalforsamling. 

§9 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel på Stellas hjemmeside ogFacebook. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, består af samtlige medlemmer og afholdes hvert år i oktober/november med følgende punkter vilkårligt på dagsordenen: Valg af dirigent. Beretning ved formanden. Forelæggelse af regnskab, evt. budget, ved økonomiformanden. Valg af medlemmer til ledelsen. Valg af supplerende medlemmer til ledelsen. Valg af revisorer. Behandling af indkomne forslag. Diskussion af næste års program. Fastsættelse af næste års kontingent. Eventuelt. 

Stk. 2

Indkomne forslag skal være ledelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen

Stk. 3

Forslag til dagsorden og eventuelle forslag til vedtægtsændringer offentliggøres på Stellas hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4

Uanset antal fremmødte er generalforsamlingen beslutningsdygtig

Stk. 5 

Der kan kun stemmes ved fremmøde

Stk. 6 

Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, med mindre mindst et medlem ønsker skriftlig afstemning. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer og eksklusion af et medlem 2/3 flertal. 

Stk. 7

Foreningen kan opløses på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af foreningen stemmeberettigede medlemmer er til stede og stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til endnu en generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset antal fremmødte. 

Stk. 8

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel, såfremt 2 af ledergruppen eller 20 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom overfor formanden. 

§10 Heste og aktiviteter

Medlemmer har pligt til at stille med en hjælper, nå de vil starte til et stævne arrangeret af Stella. Har medlemmet ikke mulighed for at skaffe en hjælper, må medlemmet selv hjælpe ved pågældende stævne. 

§11 Ved foreningens opløsning

Ved opløsning af foreningen går midlerne til andre almennyttige foreninger med hesteinteresse i Region Syddanmark. Stellas inventar står i en lejet boks hos Stald Shadock i Smøl. Lageret er låst med en kodelås – koden skiftes når ny ledelse indtræder.Derved er klubbens ting altid let tilgængeligt og alt ligger samme sted. Klubbens pc ligger hos klubbens økonomiformand og klubbens kamera ligger hos formanden.

Vedtægter 2016

Vedtægter

1 Navn

Foreningens navn er "Stella". Foreningen er stiftet i 1988. Foreningen er hjemmehørende i Sønderborg kommune, men adressen følger formanden. Foreningen dækker primært Syd og Sønderjylland.

2 Formål

Foreningens formål er at lave forskellige klubarrangementer for hele familien f.eks. Rideture, foredrag, undervisning og andet socialt samvær, der giver størst glæde til rytter og den islandske hest.

3 Ansvar

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et yderligere medlem fra ledergruppen.

4 Medlemskab

Medlemmer af foreningen kan være alle med interesse for den islandske hest og som vedkender sig disse vedtægter.

Stk 2

Der findes fire former for medlemskaber: Familiemedlemskaber Enkeltmedlemskaber Junior- og pensionistmedlemskaber Distancemedlemskab

Stk 3

Stemmeret kan tidligst opnås efter 3 måneders medlemskab.

Stk 4

Ved familiemedlemskab gives max. 2 stemmer, og kun til medlemmer over 18 år. Familiemedlemskab dækker kun unge over 18 år, hvis disse har samme adresse. Distancemedlemskab er for medlemmer med bopæl udenfor Danmark og giver ret til at deltage i arrangementer. Distancemedlemmer over 18 år har stemmeret, men kan ikke kåres som eks. årets rytter, klubmester eller sydjysk mester. Distancemedlemmer kan til enhver tid ændre deres medlemskab til almindeligt medlemskab og derved opnå ovenstående kåringer m.v.

5 Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter oplæg fra ledelsen. Uanset indmeldelser eller udmeldelses tidspunktet betales fuldt kontingent for året.

Stk 2

Kontingentet betales i januar. Ved for sent betalt kontingent opkræves rykkergebyr. Gebyrets størrelse fastsættes af ledelsen. Det opkræves når rykker udsendes.

6 Ledelse

Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 økonomiformand og 1 aktivitetsformand, der udgør ledelsen. Disse 3 personer udgør sammen med 2 supplerende ledergruppen. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar mellem sig. Formanden vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen, alle øvrige for 2 år. Således at der v�lges 1 til ledelsen og 1 supplerende medlem hvert år.

Stk 2

Såfremt der sker frafald i ledelsen, skal et af de 2 supplerende medlemmer træde ind. Ledergruppen skal selv finde en afløser, som kan varetage posten indtil næste generalforsamling.

Stk 3

Ledelsens beslutningsdygtighed: Ledelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele ledergruppen være til stede. Vedtagelse i ledergruppen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmer stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Stk 5

Udvalg Der oprettes udvalg til støtte for ledergruppen. Ledergruppen tager initiativ til at nedsætte udvalgene, og har ret til at udpege medlemmerne til disse udvalg. Udvalgene kan bestå af 3-5 personer. Udvalgene er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af ledergruppen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i 2-4 årlige møder med ledergruppen. Personer i ledergruppen kan ikke samtidig sidde som formand i et udvalg.

7 Økonomi

Ledelsen er regnskabsansvarlig overfor generalforsamlingen.

Stk 2

Økonomiformander ansvarlig for løbende bogføring og opdatering af medlemsliste, samt løbende orientere bestyrelsen angående økonomi.

Stk 3

Regnskabet revideres af de 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.

8 Medlemsforhold

Foreningen har ret til at offentliggøre samtlige medlemmers navne, adresser, e-mail adresser samt telefonnumre til andre medlemmer, medmindre medlemmet skriftligt til økonomiformanden nedlægger forbud herom.

Stk 2

Indkaldelse og meddelelse fra ledelsen offentliggøres på Stellas hjemmeside.

Stk 3

Klubregler og adfærdsregler vedtaget i ledelsen omkring brug af baner, ved stævner og andre klubaktiviteter i både DI og Stella skal efterleves. Ved gentagne brud herpå kan et medlem indstilles af ledelsen til eksklusion, på først kommende generalforsamling.

9 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel på Stellas hjemmeside. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, består af samtlige medlemmer og afholdes hvert år i oktober/november med følgende punkter vilkårligt på dagsordenen: Valg af dirigent. Beretning ved formanden. Forelæggelse af regnskab, evt. budget, ved økonomiformanden Valg af formand Valg af medlemmer til ledelsen Valg af supplerende medlem til ledergruppen Valg af revisor. Behandling af indkomne forslag. Diskussion af næste års program. Fastsættelse af næste års kontigent. Eventuelt.

Stk 2

Indkomne forslag skal være ledelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.

Stk 3

Forslag til dagsorden og eventuelle forslag til vedtægtsændringer offentliggøres på Stella hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk 4

Uanset antal fremmødte er generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Stk 5

Der kan kun stemmes ved fremmøde

Stk 6

Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, med mindre mindst et medlem ønsker skriftlig afstemning. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer og eksklusion af et medlem 2/3 flertal.

Stk 7

Foreningen kan kun opløses på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og  stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til endnu en generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset antal fremmødte.

Stk 8

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel, såfremt 2 af ledergruppen eller 20 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom overfor formanden.

10 Heste & Aktiviteter

Medlemmer har pligt til at stille med en hjælper, når de vil starte til et stævne arrangeret af Stella. Har medlemmet ikke mulighed for at skaffe en hjælper, må medlemmet selv hjælpe ved pågældende stævne.

11 Ved foreningens opløsning

Del siden