16-November-2022

Referat GF nov 2022

Referat af Stella generalforsamling 2022
Stella generalforsamling d. 9/11 2022, Jagthytten Søgård Hovvej 5, Kliplev

1) Steen Nelting blev valgt som dirigent. Steen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
2) Gitte aflagde formandsberetning. Herunder naturligvis den glædelige meddelelse, at Stella nu har sit eget baneanlæg.
3) Kasserer, Yvonne, fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
4) Valg af formand. Formandsposten var ikke på valg i år.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Yvonne, Lea og Jane. Alle tre blev genvalgt for en 2-årig periode.
6) Valg af suppleanter. På valg var Elisabeth. Elisabeth modtog ikke genvalg. Marianne Beck blev valgt som suppleant for en 2-årig periode.
7) Valg af revisor. Ove modtog ikke genvalg. Lene Dippel blev valgt som revisor for 2 år.
8) Gennemgang af program for 2023.
4/12 2022 Juletur til Rømø m/u hest
7/1 2023 Nytårskur
11/3 2023 Øvestævne i Tinglev
15/4 2023 Grand Opening af Stellas nye baneanlæg
13-14/5 2023 Forårsstævne
20/5 2023 Sheltertur
x/x 2023 kursus (dato endnu ikke fastlagt)
2/9 2023 Klubmesterskab
7/10 2023 Følshow
8/11 2023 Generalforsamling
3/12 2023 Juletur
Ca. 4 årlige baneplejedage. Datoer er ikke fastlagt.
Ca. en månedlig klubdag med ridning og hygge.
Der kan komme ændringer. Hold øje med hjemmesiden og med appen ”Min forening” (se foto nederst i referatet).
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at komme med forslag og ideer til arrangementer.

9) Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår at §8 stk 12 ændres. På grund af Facebooks ændrede regler for adgang til vores Facebook-side, forslår bestyrelsen, at formuleringen ændres fra ”Indkaldelser og meddelelser fra ledelsen offentliggøres på Stellas hjemmeside og Facebookside” til ”Indkaldelser og meddelelser fra ledelsen offentliggøres på Stellas hjemmeside eller Sporti og eventuelt på Stellas Facebookside”. Dette blev vedtaget.
10) Kontingent uændret. Opfordring til at overveje familiekontingent, da det kan være en fordel for både medlemmet og klubben.
11) Eventuelt
Gitte gennemgik ”Baneregler” og ”Aftale om leje af jord til Stella klubbane”.
Bestyrelsen foreslår 2-4 årlige baneplejedage.
Bestyrelsen foreslår en månedlig klubdag, hvor der rides og hygges på banen.
Bestyrelsen foreslår, at dem der bruger banen, forpligter sig til at deltage i pasning af banen.
Steen foreslår at man skal registrere sig, når man bruger banen. Pernille vil undersøge hvilket system, der kan bruges til dette.
Steen foreslår at brugere af banen kan bidrage med andet end banepleje, da alle ikke har lige nemt ved at deltage i banepleje – evt. pga. geografi. Måske kan man i stedet bage kage eller andet.
Mia foreslog, at man ved indmeldelse kan melde sig ind i arbejdsgrupper. Alt fra stævne klargøring til kagebagning eller hvad der i løbet af året er brug for. Måske er det muligt, at indmeldelse i arbejdsgrupper kan ske via Sporti, når man alligevel skal tilmelde sig et medlemskab.
Der blev spurgt om potentielle nye medlemmer kan afprøve banen. Svaret var ”Ja – i selskab med et medlem fra Stella og mod betaling af 50 kr”.
Banen er for stellamedlemmer på egne heste. Udlejer har som den eneste en anden aftale der er en del af lejeaftalen.
Stella undervisning/kurser kan lukke baneanlægget for udefrakommende.
Ideen med prissætning for brug af banen er, at det skal kunne betale sig, at melde sig ind i klubben.
Der blev foreslået at bruge samme kalendersystem som ved booking af ridehuset. Systemet er Google Calender. Der blev svaret, at systemet ikke er godt. For god ordens skyld blev det præciseret, at ridehuset ikke er en del af Stellas baneanlæg.
Yvonne vil oprette et nyt boksnummer, som der kan betales til (via mobilepay) ved lån af banen. Medlemmer indbetaler 0 kr. Dette vil lette kassererens arbejde.
Elever ved Kjeldalgaard skal betale for brug af banen (eller melde sig ind i klubben).
Dorte foreslog, at datoer for klubdagene bliver lagt i kalenderen nu – der er rift om weekenderne.
Pernille kontakter Kaj ang. muligt køb af udstyr til banepleje.
Dorte spurgte om man må medbringe egen underviser. Der blev svaret ja.
Stella kan som klub reservere banen. Enkeltmedlemmer kan ikke reservere banen. Mange ytrede ønske om, at hvis man betaler rigtig mange penge for undervisning, så vil man gerne have banen for sig selv. Hertil blev det svaret, at hvis man gerne vil arrangere undervisning, hvor der ikke rider andre på banen, så kan arrangementet laves som et klubarrangement gennem Stella.
Banereglerne kan ændres løbende efterhånden som vi får erfaring med, hvad der er behov for.
Gwen fortalte om TransGermania – et distanceridt på ca. 1200 km tværs gennem Tyskland. Det finder sted i 2024. Måske kan Gwen holde foredrag om hendes erfaringer og oplevelser med distanceridt.
https://trans-germania.de/
Gwen foreslog, at Stella holder et arrangement i samarbejde med Sønderjyllands Horse Park i Kruså. Det kan både være for nybegyndere og for erfarne. Det kan også være for ungheste.
https://soenderjyllandshorsepark.horsepark.dk/


Der blev foreslået, at der nedsættes udvalg, og at hvert udvalg har en repræsentant fra bestyrelsen. Der blev nedsat følgende udvalg:
Baneudvalg: Udlejer, Søren, Stinna, Sonny, Gitte. Stinna indkalder til første møde i udvalget. Hvem fra bestyrelsen er med her?
Avlsudvalg: Lea og Kate. Kate indkalder til første møde i udvalget.
Breddeudvalg (ture, fester og Gwens forslag mm): Yrsa og Jane. Jane indkalder til første møde i udvalget.
Baneåbningsudvalg (input: invitere nuværende og kommende sponsorer, borgmester, medier, Der Nordschlewiger, nye medlemmer, vigtigt med markedsføring som skal i gang nu, hoppeborg, opvisning): Birgitte, Pernille, Kristian, Lisbeth, Steen, Kirsten, Gitte, Yvonne, Kate. Gitte indkalder til første møde i udvalget.
Sportsudvalg: Gwen, Kate, Yvonne, Pernille, Kristian, Lisbeth. Kate indkalder til første møde i udvalget.


Appen ”Min forening”:

Referat Stella generalforsamling 2021

Kværs Forsamlingshus d. 9/11 2021

Referat af Stellas generalforsamling 2021 

Ad 1) Steen Nelting valgt som dirigent

Ad 2) Aflæggelse af beretning ved formanden, Gitte Jauernik.

Ad 3) Aflæggelse af regnskab v. Vibeke (afbud fra Yvonne). Regnskabet blev godkendt.

Ad 4) Valg af formand. To kandidater: Gitte og Søren. Gitte genvalgt. Valgt for 2 år ad gangen.

Ad 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kate, Lea, Jane, Yvonne og Birgitte var på valg. Alle genopstillede og alle blev valgt. Alle er valgt for 2 år.

Der indkom to forslag under afstemningen:

Forslag 1: Den nuværende praksis medfører risiko for at mange bestyrelsesmedlemmer er på valg samtidig. Derfor blev det foreslået, at vedtægterne ændres, så en post besættes for den korrekte periode – uanset om posten måtte bliver overdraget til anden person. Herved følger perioden ”posten” og ikke ”personen”.

Forslag 2: I stedet for at formanden vælges på generalforsamlingen, kan det overvejes, at formanden vælges af bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Ad 6) Valg af suppleanter: Anne Louise blev valgt for 2 år. Elisabeth blev valgt for 1 år.

Ad 7) Valg af revisorer: Ove og Vibeke valgt.

Ad 8) Orientering om program for 2022. Nytårskur 8/1, forårsstævne 19/3 og sheltertur 20/5. Hold øje med hjemmesiden – der kommer løbende nye arrangementer. Kom gerne med forslag til arrangementer.

Ad 9) Behandling af 3 indkomne forslag: 

Forslag 1: Generalforsamling bør ikke afholdes på privat matrikel. Anvend i stedet skoler, biblioteker, forsamlingshuse eller lign. Ved afstemning blev det besluttet at lave en tilføjelse til vedtægterne.

Forslag 2: Vi får oprettet vores udvalg igen. Der blev talt om, hvorfor der ikke er nogen udvalg pt. (svært at få udvalgene besat, og svært at koordinere hvem der gør hvad). Det blev besluttet, at bestyrelsen kommer med udspil til udvalg som medlemmerne kan byde ind på. 

Forslag 3: Større investeringer (måske over 25.000 kr) skal til afstemning hos medlemmerne. Forslaget blev afvist. 

Ad 10) Kontingent fortsætter uændret

Ad 11) Eventuelt

Kate oprakte buket til Gitte, som tak for hendes store indsats i klubben – herunder det virtuelle ridt, der blev en stor succes, og som var medvirkende til, at Stella blev udnævnt af DI som året klub 2020.

Gitte takkede for det store fremmøde (ca. 60 stk). Håbet for fremtiden er vækst i klubben, og at vi alle kan mødes omkring de aktiviteter vi ønsker os.

 

Referat Stella online generalforsamling 2020

Stellas generalforsamling d.03.11. 2020 kl. 19 hos Kate Søgårdvej 10 Kliplev

Referat

1. Valg af dirigent.

Lea styrer slagets gang.

2. Beretning ved formand v. Gitte

Vores 2020 har været anderledes i år. Plaget af Corona. Vi har haft Jylland rundt med 56 deltagere. Det har været vores største succes i år. Med hensyn til klubbane så har vi ikke fået så mange bud ind. Vi har valgt tilbuddet fra Kjeldalgård ved Pernille og Christian. Det bliver løbende informeret om kommende arrangementer resten af året. Følskue var også en succes.

3. Forelæggelse af regnskab v. Vibeke

Regnskab godkendt af revisorerne og fremlagt på generalforsamling.

4. Valg af økonomiformand (Vibeke er på valg og genopstiller ikke)

Yvonne vælges. Birgitte vælges i stedet for Yvonne. Birgitte vælges for 1 år.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Lea er på valg, modtager genvalg)

Lea vælges igen.

6. Valg af suppleanter (Gaby er på valg, modtager genvalg)

Gaby vælges igen.

7. Valg af revisor (Jørgen og Ove)

Jørgen og Ove vælges igen.

8. Orientering af program for 2021

13 marts forårsstævne i Tinglev

22-24 maj Tölt on the Beach

5-6 juni Yrsa og Heidis sheltertur

14-15 august Sydjysk mesterskab

11-12 sept. Klubmesterskab

24-26 sept. Rømø tur

Yrsa, Heidi og Bent juletur i december (Ligger d. 13 dec. I 2020)

9. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag modtaget.

10. Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår at det er uændret.

- Oplysning om vigtigheden af familiemedlemsskab.

Det er vigtigt at alle har registreret deres børn i et familiemedlemsskab. Klubben får tilskud til medlemmer under 25 år. De behøver ikke være aktive ryttere.

11. Eventuelt

- Oplysning om klubbane projektet.

Der ytres ønske om mere viden omkring klubbaneprojektet. Indtil videre er bestyrelsen i gang med at søge fonde og evt. byggetilladelse.

Referat Stella generalforsamling 2019

Stellas generalforsamling d. 13.11. 2019 kl. 19 hos Kate 

      Dagsorden

1. Valg af dirigent

Dorthe Wildenschild blev valgt.

 

 

2. Beretning ved formand v. Gitte

Årets gang i Stella: nytårskur i januar med lækker suppe, fællestur i Frøslev i februar, stævnemøde i Aarhus for bestyrelsen, icetest møde i Aarhus, forårsstævne i marts - rigtig god dag, åbning af Skyttehusbanen - det var så koldt og vores mikrofon gik desværre i stykker lige inden arrangementet startede, Tølt on the Beach i maj - trægt med tilmeldinger men det endte med en god dag med mange andre deltagere end medlemmer fra Stella. I juni havde vi klubdag på Skyttehusbanen. Kom endelig med forslag til fremtidige aktiviteter. Vi prøver nye aktiviteter i 2020 som vi håber på opbakning til. I september har vi klubmesterskab - igen trægt med tilmeldinger. Vi ender ud med kun at køre et d-stævne. Oktober blev der holdt føl-show - Marianne og Dorthe stod for arrangementet. November - generalforsamling. Der må gerne komme flere deltagere. Vi er en stærk gruppe i bestyrelsen og vi løfter i flok. Vi får brug for mere hjælp af medlemmerne i 2020. Vi mangler hjælpere til forårsstævne, TOTB, sydjysk mesterskab og klubmesterskab. Vi vil gerne arbejde hen på at få vores egen bane med tiden så derfor skal vi tjene penge. Husk julefrokost. Beretningen er godkendt 

 

3. Forelæggelse af regnskab v. Vibeke

Regnskab fremlagt og godkendt.

 

4. Valg af formand (Gitte er på valg og genopstiller)

Gitte er genvalgt

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Kate, Lea og Jane er på valg)

Kate, Lea og Jane bliver genvalgt

 

 

6. Valg af suppleanter (valg af ny for 1 år da Marianne er trådt ud) (Yvonne er på valg– hun blev valgt ind for 1 år i 2018 efter Lea trådte ind i bestyrelsen efter Stina) 

Yvonne bliver valgt for 2 år. Gaby bliver valgt for 1 år. 

 

7. Valg af revisor (Jørgen og Ove)

Jørgen og Ove bliver valgt igen.

 

 

8. Orientering af program for 2020

5. januar: Nytårskur i Frøslev plantage med suppe

22.februar: Fællestur

14. marts: Klubstævne i Tinglev 

18-19.04: Kursus

17-18.04 Kursus med Amalie Møller San-Pedro 

24-26 april: Hestemesse i Hamborg

08 - 09. maj: Tølt on the beach

Juni: Manø tur

15-16. august: Sydjysk mesterskab

12-13. sept.: Klubstævne

18-20 sept.: Rømø tur hos Kels og Else

13. december: Nissetur

 

 

 

9. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

 

10. Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår at det er uændret.

Kontingent fortsætter uændret i 2020

 

11. Eventuelt

Vores idé om en bustur til is-tølt i Frederikshavn blev ikke til pga for få tilbagemeldinger. Dette skabte lidt røre blandt medlemmerne

 

 

Stellas generalforsamling 2018- Referat

Her finder du referat fra generalforsamlingen

Referat generalforsamling nov 17

Stellas generalforsamling D. 8-11- 2017 kl. 19 i rytterstuen på Stellas klubbane i Årup

      Dagsorden

1. Valg af dirigent

Jørgen Stærmose vælges som dirigent. 

2. Beretning ved formand v. Gitte

Nytårskur i Årup på klubbanen. Forårsstævne hos TRK. En succes. Dommeren var god til at give gode kommentarer og feedback. TOTB for første gang. En rigtig fed dag. Mange positive tilbagemeldinger fra TOTB. Succesen gentages i 2018 med små justeringer og forbedringer. Sydjysk mesterskab trak tænder ud. Vejret var lidt en torn i øjet på arrangementet. Banen var fantastisk. Kanon samarbejde med Kaj. Rømø tur i efteråret var en succes. 12 mand var afsted. Så har der været et par fælles ture som nogle medlemmer selv har afholdt. Alle medlemmer har lov til at arrangere ture hvis de har lyst til det. Godkendt. 

 

3. Forelæggelse af regnskab v. Vibeke

Regnskabet er godkendt. Revisorerne vil gerne have året før til sammenligning. Skal regnskabet på internettet ? 

 

4. Ændring i vedtægter – til afstemning. 

Ændring i vedtægter: Paragraf 5 stk. 2 Tilføj følgende:

Ved manglende indbetaling pr. 01.02 betragtes medlemmet som udmeldt.

Ændring ved valg af suppleant. De er på valg forskudt for hinanden. 

Paragraf 11: Der skal muligvis laves en forsikring på det inventar der står i Smøl. 

Godkendt med de ovenstående ændringer.

 

5. Valg af formand. (Gitte genopstiller)

Gitte vælges igen

 

6. Valg af aktivitetsformand. (Sara genopstiller ikke)

Aktivitetsformand blev Kate Jacobsen med Stina som føl.

 

7. Valg af øvrige medlemmer (hvis vedtægtsændring godkendes)

Jane og Stina vælges som bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af revisor (Kate og Ove)

Ove og Jørgen Stærmose vælges som revisorer.

 

 

9. Valg af 2 suppleanter. Tanja ønsker ikke at genopstille og Yrsa trækker sig også.

Marianne Siticum har varetaget pladsen for Tanja siden hendes tilbagetrækning.

Lea og Marianne som suppleanter. Marianne er på valg igen i 2018 og Lea i 2019. 

 

10. Diskussion af program for 2018
Vurdering /afstemning om klubbane 2018
Sydjysk fremadrettet

2. December julefrokost, 9. Dec. Juletur, 7. Januar nytårskur, i Februar vil vi gerne leje en barak hos beredskabstjenesten i Frøslev (heste på fold hos Stald Skyttehus), i marts er der kursus med Freja Thye, 17-18 marts forårsstævne forhåbentligt i Tinglev, 19-20 maj TOTB, fællestur i juni måned (evt. Als ruten i den nordlige del) August Stella Cup, oktober TREC eller o-ridt, gæddingekeppni stævne i efteråret. Julefrokost første weekend i december. Rømø tur i efteråret og i foråret. Afstemning af klubbane: Klubbanen lejes for hele 2018.  Sydjysk: Året før Sydjysk laves der et udvalg til at planlægge fremadrettet. 

 

 

11. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

12. Fastsættelse af næste års kontingent.

Kontingent er uændret

 

13. Eventuelt

Naja vil gerne have at bestyrelsen tager stilling til om de forskellige arrangementer er i klub regi eller i privat regi. Søgning af fonde. Klubdag - evt.1. Lørdag eftermiddag pr. Måned.  

 

 

 

Referat generalforsamling nov 16

Stellas generalforsamling D. 8-11- 2016 kl 19 hos Horze i Stubbæk

      Referat

1. Valg af dirigent

Dorte Wildenschild blev valgt.

 

2. Beretning ved formand v. Gitte

 

 

3. Forelæggelse af regnskab v. Vibeke

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Valg af formand. Gitte modtager genvalg.

Gitte blev valgt til formand igen

 

5. Valg af økonomiformand. Vibeke genopstiller. 

Vibeke blev valgt som økonomiformand

 

6. Valg af revisor

Ove og Kate fortsætter som revisorer.

 

7. Valg af suppleant. Birgitte ønsker ikke genvalg. 

Yrsa Kanne er valgt ind som suppleant i stedet for Birgitte

 

8. Behandling af indkomne forslag
Information om regler ved Stella arrangementer – Gitte

Gittes forslag blev præsenteret og godkendt

Klubbane  afstemning

Generalforsamlingen stemte for en klubbane i Årup

Vedtægtsændringer – ændring i enkelte punkter – til afstemning

Vedtægtsændringer blev godkendt af generalforsamlingen

Ønske om ny hjemmeside – præsentation af samme – til afstemning

Ny hjemmeside er godkendt af generalforsamlingen

Sydjysk mesterskab  arbejdsgruppe

Der skal udarbejdes en arbejdsgruppe til Sydjysk – bestyrelsen tager initiativet til det i starten af 2017

 

9. Fastsættelse af næste års kontingent (uændret)

Uændret kontingent besluttet på generalforsamlingen

 

10. Eventuelt

 

Arrangementer næste år

Nytårskur den 8 januar

Forårstræningsstævne 11 marts

(Janes Rømøtur til Keld og Else april ?)

Tölt on the Beach, maj

Juni fællestur (evt weekend hvis der er stemning for det )

Juli ferie

August Sydjysk mesterskab

September O ridt/ Trecstævne på klubbanen

Oktober Store Rømøtur til kommandørgården

November, generalforsamling – Frøslevtur med spisning

December – julefrokost og Yrsa og Heidis Nissetur

+ klubdage, undervisning/kurser på klubbanen og alt det løse vi måtte finde på

 

 

Evaluering stævne marts 2016

Evaluering stævne marts 2016

 

Forberedelse, planlægning.

1. Korrekt opsætning af sporti over hjælpere, evt hjælpere til cafeteria (sporti kan hjælpe)

2. Al info fra Sporti skal linket til den email adresse der trækker info til ICETEST

  • Der bør åbnes for efteranmeldelse/ ventelister

 

Konkret info omkring hvor hvilke informationer kan findes

Kasse til dommersedler manglede vi , skal vi have med næste gang

Rigtig fint med fotograf på banen

Musik manglede -

Ryttermøde laves næste gang

(som Tanja påpegede, var Mummimor også avlsdommer, vi kunne havde kombineret avl og sport)

Ok med cafeteria, udvalg ok, næste gang måske med hotdogs

For dyr dommer, vi bør sigte efter en billigere næste gang

15 rytter ekstra havde der været plads til

Husk børn til 1/2 pris

Billigere pris ved tilmelding indenfor den første uge

 Medaljer til børn er faktisk billigere end sløjfer, Flensburger Pokal Vertrieb, Ochsenweg 302, Flensborg

Meningsmålingen på facebook:

29 ser gerne at der kommer flere stævner af den slags

21 syntes det var ok at cafeteria var selvbetjening

16 syntes det var nemt at melde til

15 syntes det var fint der ikke blev redet finaler

15 syntes udvalget i cafeteriet var fint

11 fandt relevant information før og under stævnet

0 syntes der manglede klasser

 

Kommentarer fra facebook :

Møde 25 feb 2016

Referat Stellamøde torsdag den 25/2 kl 18.30

Tilstedeværende, Vibeke, Birgitte, Tanja, Sara og GJ

 

emne

kommentar

ansvarlig

deadline/status

Gennemgang referat sidste møde

 

gj

annulleret

Aktivitetskalender for 2016 -

Sommerstævne DLR, aflyst

Rømøtur (Jane)

O ridt (Tanja) evt m Gullfaxi

Als Riderute evt 2 dages, uge 28 er på planen (hverdage)

Lørdags eftermiddags Frøslevtur (GJ)

GJ tager kontakt til Jane vedr Rømøtur.

Tanja er tovholder på O ridt

GJ checker mulighed for en 2 dagestur evt hverdage i sommerferien

 

 

Alle aktiviteter meldes ud i god tid på face og hjemmesiden, betaling så vidt muligt på mobile pay

Økonomi

Status på medlemmer/betalingerSkal der sendes rykker ud ?

Vi fik ikke rundet ansøgningen om tilskud til kommunen ved sidste møde - det skal vi lige have gjort

Vibeke - sørger for at sende besked til de sidste at de bliver udmeldt af klubben hvis der ikke indbetales. Vibeke kigger du på den ansøgning til kommunen så vi kan få søgt i tide til 1 april ?

Der er allerede sendt ud, sidste varsel vælger Vibeke

Icetest

Medbring pc til formålet

Sidste punkt på dagsordenen

Fik vi ordnet -

Aktivitetsudvalget

Naja Moos har meldt sig på banen til breddeaktiviteter

Velkommen til , udvalget melder ud når der er aktiviteter

Hun er med men husk at hun skal ringes op hvis i skal bruge hende til noget (SMS)

Øvestævne marts

Udmelding på facebook og hjemmesiden hvis der skal komme tilmeldinger?

Vibeke checker udstyret, vi mødes kl 8 i rideklubben i Bolderslev – alt skulle være på plads !

 

Sommerfest

 

Tanja ?

Næste møde

Klubbane

Skulle være afsluttet på det tidspunkt - punktet tages kun hvis det stadig er relevant

Tilbud fra Tommy, tanja spørger om færre måneder

 

Hyggearrangementer på klubdage

Sara, det rundede vi vist heller ikke helt sidst, du må gerne uddybe hvad du tænker her

Jeg tror vi alle er med på mere sammenhold skabes af gode tiltag, så det må vi bare melde ind løbende på klubdage så snart vi har truffet en beslutning omkring tilholdssted

 

Referater/evalueringer deadlines til en bedre kommunikationen

Hver især melder ud hvad der er en realistisk tidsramme

Alle i ledelsen og i udvalgene

Hvad enten vi kan lide det eller ej, så kan vi kun blive bedre til at agere når alle er informeret korrekt og rettidigt. Referater skal ligge herinde senest 10 dage efter et møde, evaluering fra et arrangement det samme

Trec stævner, klubdage aktiviteter på klubdage

Tanja er tovholder på TREC, vi skal se om vi ikke skal lave et øvestævne igen til aug/september gerne på Vikingbanen

 

 

Børn ½ pris

Børn får ½ pris på arrangementer i Stella i det omfang vi taler kurser, stævner og lignende hvor vi har indflydelse på prisen - altså ikke ex Rømø hvor vi jo ikke giver tilskud til ophold og lignende. Desuden rider børn med 2 på banen ved kurser for at holde pengene hjemme.

Beslutningen blev enstemmigt vedtaget.

Forudsætning for at få tilbuddet er.

Der skal være tegnet et familiemedlemsskab mindst 3 måneder inden arrangementet for at få ½ pris til børn, på den måde kan vi lidt undgå at der shoppes rundt og medlemmerne får betalt deres medlemskab til tiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

møde 13 januar 2016

Referat ledelsesmøde 13 januar 2016 Tilstedeværende: Vibeke, Sara, Birgitte, Tanja og Gitte Emne Kommentar Ansvarlig Deadline/Status Gennemgang af referat fra sidste møde, i dette tilfælde overdragelsen Mobile Pay: Vibeke laver MP straks hun har modtaget klubbens dankort, banken lavede lidt ged i det. Sønderborg ordning: er kommet så der kan søges tilskud rettidigt til 1 april Sporti adgang: Vibeke og GJ er oprettet som aftalt Eventkalender: følger Sport og bredde: se punktet i d.d møde Klubbane: se punktet i d.d møde Hjemmesiden: vibeke checker om det er bedre med en 123 hjemmeside eller om webmaster kan hjælpe med udfordringerne Kær omr efter 2017: vi kan indmelde evt krav som enhver anden klub i kommunen så vidt som der ikke knyttes krav om ibrugtagelse fra kommunen. Møder i ledelsen: aftales ved udgangen af et igangværende møde Æresmedlemmer : se under punktet Baneplaner: vi skal bede Charlotte D tage billeder og se at få den solgt gj Status fra økonomi Herunder MP, manglende betalinger generelt vli Ingen pt. Vi fastholder Mobile Pay ved mindre arrangementer på grund af sporti gebyret Status på events/kommende aktiviteter i Bredde For at forbedre kommunikationen, undgå events på samme datoer og bedre fordeling af arbejdet slår vi Bredde og Sport sammen til Aktivitetsudvalg vli Februar Foderaften og shopping ved Horze Sydjylland Hyggestævne 6 marts Træningsstævne juli (dato følger) Status på events/kommende aktiviteter i Sporten Se ovenfor Bv eller ss eller th Nyt fra DI Kort gennemgang af referat fra generalforsamlingen 2015 i DI Ej gennemgået Kalender (planlægning) Jeg har bedt arrangørerne af de faste arrangementer melde en Gj, meldt ud til Yrsa og Jens Yrsa har som den eneste meldt ud Kommenterede [Gæ1]: Foderaften, februar 2016 Hyggestævne, 6. marts 2016 Træningsstævne, 2. juli 2016 dato/mnd ud for deres events senest den 15 dec. O ridt, jagt, Rømø, langtur, juletur med julenissetur i december. Jane (rømø) Marianne (kjeld og else rømø) og Jens rykkes for dato/mnd så vi kan lægge i kalenderen Godt tilbud fra Horze Aftenarrangement min 20 deltagere: foredrag (Nutripferd tang, Back on Track, Foder konsulent eller lignende) alle deltagere kan efter foredraget handle med 15% rabat i nutikken og klubben får 5% af omsætningen fra den aften ind på kontoen omh/gj I forbindelse med foderforedraget Idefabrikken Alle ideer kan bruges, intet er for stor, småt, skørt, vildt eller farligt. Vågner du en morgen med en god ide - send den - du sidder i bilen og får en ide, sms den (kun hvis du står i kø :) Ny stævne klasse - rid en T5, cykel en forhindringsbane, hæng tøj på en tørresnor imens du er bundet til en partner... alt kan bruges nogle gange kan der kombineres fra forskellige ideer til noget rigtigt sjovt! 3 gang og børneklasse valgfri til hyggestævnet Klubbane Har vi tilbud andre steder fra ? ss Kaj meldte ind med et flot tilbud , ledelsen går i tænkeboks og melder ind senest den 4 februar Hjemmesiden Æøå, er der nogen der har styr på hvorfor det sker? Kan der lægges en kalender ind, som i rigtig kalender - ved klik kommer du videre til eventet. Hvorfor lægges for eksempel det sidste referat under det andet, hvorfor ikke i toppen. Kan der lægges billeder ind sammen med skrift. Hvordan lægges en fil ind uden copy paste Bør vi overveje en ny hjemmeside som er til at arbejde med uden at den koster en formue ? Se under gennemgang ref fra overdragelse Aktiviteter Skal offentliggøres på hjemmeside og face senest 1 mnd inden, ved større arrangementer senest 2 mnd inden. Ledelsen til diskussion Alle i ledelsen har adgang til hjemmesiden og facebook og Kommenterede [Gæ2]: Hvad er "større" arrangementer? Remindere lægges i kalender så vi får aktiveret flere medlemmer Større arrangementer er ex stævne med forventet 40 deltagere lægger selv ind løbende Stævner /arrangementer Tilmelding for medlemmer åbnes tidligere end for ikke medlemmer. Medlemmer betaler lidt mindre end ikke medlemmer Ledelsen til diskussion Større åbenhed omkring arrangementer så andre kan komme med for en evt merbetaling Rømø tur Sidste gang betalte vi fuld pris, hvis vi kører arrangementet komplet over klubben kan vi få 20% og give 10% videre til klubkassen Jane, hvis vi næste gang inden turen lige sætter os sammen og ser på den model ? Kommunikation mellem sporten, bredden og ledelsen (aktivitetsformanden) Hvordan kommer der mere af den Input SS Se punktet om sammenlægning af aktiviteterne Klubbane Kate 2 tilbud foreligger. 1. 8000 + moms, fri bane 1 x ugentligt for medlemmer. Der bliver ikke sat specielt varme på i rytterstue/gildesal. Brændeovn kan benyttes. 4 arrangementer årligt i gildesal med varme. 2. 25 kr pr medlem til klubdag/aften - der skrives navn på seddel ved benyttelse og klubben afregner 2 x årligt. Brændeovn kan benyttes. Arrangement i gildesal, 500 kr incl varme. SS uddyber forslagene Sp fra gj : 8000 + moms ? Betyder der skal møde 7 op til klubaften/dage generelt hver eneste uge året rundt for fuld benefit ifht 2/25 kr pr gang. Holdes der 4 årlige arrangementer årligt med tilslutning nok til at lave en aftale på godt 2000 ex moms? 25 kr pr medlem der afregnes fra klubben ?? Betyder det klubben betaler for banelejen ligesom i forslag 1? Er det 500 ex moms for leje af lokaler Hyggearrangementer på klubdage SS uddyber På næste møde Deltagelse af udvalgsmedlemmer i ledermøder Jeg mener de bør alle have en åben invitation ligesom det bør overvejes om de skal med ind i Stella leder gruppen på face. Dog skal der møde repræsentanter for udvalgene op mindst 4 x årligt. Arrangementer skal forelægges ledelsen og godkendes. "Menige " medlemmer der påtager sig en opgave skal også melde status til ledelsen, ligesom de er velkomne til at deltage i et møde/fremlægge deres event! Hvad siger i til det ? Udvalg slået sammen og alle møder ind hvis muligt til møderne - stemmeret ændres ikke Referater fra møder og mødeplanlægning generelt Møder bør skemalægges i starten af året og meldes ud til ledelsen/grupperne, fra ledelsen og grupperne - det betyder ikke at et møde ikke kan lægges på en anden dag men en hensigtserklæring må være det mindste vi kan forvente af hinanden. Senest 5 dage efter afholdelse fremsendes referat til stellasyd@outlook.dk og lægges samtidigt ind under - filer - på Facebook. Har alle i ledelsen koder så de kan lægge ind ? Hvordan har i håndteret det tidligere? Der er korrekt at vi skal udvise fleksibilitet i forhold til dette fordi det er frivilligt arbejde og alle har andet at tage sig til. Men hvis vi venter for længe med referater forringes kommunikationen væsentligt og vi får ikke rykket det vi skal - der er jo ikke meningen Mødeafholdelse Ligesom der er åbent hus til ledelsesmøder, bør det også være den anden vej rundt. - vi kunne finde ud af noget med Skype, så kan flere være med, hvad siger i til det ? Se punkt med sammenlæggelse - med åbent hus mente jeg invitationen til medlemmerne af de andre grupper Æresmedlemmer Skal vi lige runde Enstemmigt afvist fordi vi mener klubben er for lille til at miste kontingenterne Årets rytter Genindføres til kåring på generalforsamling, pokalen har vi jo allerede, jeg syntes det er en skam det bliver glemt. Vedtaget - der skal meldes resultater ind til ledelsen hvis rytter vil indstilles til pokalen og ja, det skal jeg nok tage mig af Kommenterede [Gæ3]: Kræver det ikke en ændring af vedtægterne? Kommenterede [Gæ4]: Der må vises lidt mere flexibilitet i forhold til, at vi er frivillige, og at det frivillige arbejde i Stella skal klares ved siden af mange andre ting, så der kan sagtens gå mere end 5 dage, der kan være et referat klar. Kommenterede [Gæ5]: Der er da ikke "åbent hus" til ledelsesmøderne?? Kommenterede [Gæ6]: Hvad vil man med dette pkt? En lille hilsen til "æresmedlemmerne" er ok, men Stella belønner jo i øvrigt ikke frivilliges arbejdsindsats, så er der en god grund til, at der evt. skal gøres noget særligt (fx nedsat kontingent el. lign.) ift. dem, der har været medlem i mange år? Kommenterede [Gæ7]: Det kunne fint være formanden, der tog sig af dette pkt. :-) Arrangementer evaluering Kort evaluering efter endt arrangement (max 10 dg) antal deltagere, pris pr deltager, hvad gik godt, hvad gik ikke så godt - gode ideer til næste arrangement af samme karakter - vi lærer at det gode og gentager færre fejl ! Jeg er klar over alle er frivillige og har en travl hverdag, men hvis vi ikke evaluerer indenfor kort tid er det jo typisk glemt igen - det behøver ikke være en bog, bare stikord lagt ind som fil på facebook gruppen så er alle med til næste gang Tilbud til Stella medlemmer fra hingsteholdere 2 hingsteholdere har meldt ind at de er klar på en skarp pris hvis vi viser interesse - er det noget for klubben ? Kan vi få flere hingsteholdere med på den ?? En skarp pris er forskellig fra hingst til hingst, nej vi skal ikke promovere hingstene - alle med avlshingste er velkomne til at byde ind Nye medlemmer i bredden eller i sporten - afgåede medlemmer ? Se punkt omkring sammenlæggelse af grupperne Næste møde 25 feb 18.30 på Bøffen De der skal runde Icetest skal medbringe en pc

Referat sportsudvalget 25,11,2015

Referat fra møde i Sportsudvalget d. 25.11.2015

Til stede: Kate, Tanja, Sara og Birgitte

Pkt. 1)

Aftenarrangement for medlemmer:

Fx v. dyrlæge Katja Mathiesen (tlf.nr. 70225054) Vi forestiller os, at det kan finde sted engang i  januar 2016, kl. 19.00 – 21.00. Sted: Kates rytterstue. Forslag til indhold: fodring af den islandske hest, kiropraktik, gældende regler for vaccination i DK og Tyskland. Birgitte tager kontakt til Katja.

Aftenarrangement for medlemmer:

”Stævneforberedelse”, Hos Kate, v. Sara og Kate, d. 15.12.2015 kl. 19.30 – 21.30. Aflyses v. færre end 10 tilmeldte. Pris: 25 kr, betales til Kate via Mobile Pay, tlf. 24427859. Pga. tidspres bliver dette arrangement udsat til januar 2016. Dato bliver meldt ud på Stellas hjemmeside og FB.

Indhold: vaccinationsregler, skoning, Sporti, hvad findes der af klasser (T.8, 4.4, 4.5, T.5, tregang), Tro- og loveerklæring, bid, vægt-boots, pisk, regler for ridning inde på banen.

Pkt. 2)

Øvestævne d. 6. marts 2016 i Bolderslev ridehal. Kate undersøger om den er ledig, og tjekker bunden i ridehallen for at sikre, at den ikke se så blød som sidste gang. Helle Hymøller vil snakke med Henrik om evt. leje af ridehal.  Mummi eller Mummis mor kan komme og være ”dommer”. Pris: 2500 – 3.000 kr incl. Flybillet. Vi forestiller os max. 30 deltagere og minimum 20 (u. 20 aflyses stævnet). Vil Stella evt. dække et underskud på 1000 kr?

Klasser: 3-gang, T.8, 4.5, 4.3 og T.5 samt en børneklasse. Pris: 150 kr for medlemmer, 200 for ikke-medlemmer. Sidste frist for tilmelding d. 14.2.2016. Krav: gyldig vaccination af hesten. Salg af øl/vand, slik, suppe?? Tanja vil gerne være speaker.

Vi skal have lavet et opslag på FB for at få hjælpere til øvestævnet. Opgaver: hente ryttere ind fra opvarmningsbanen, vil Charlotte evt. være hovedansvarlig?, nogen der vil bage kager (3-4 stk), Kaffe, øl, vand vil være til ”selvbetjening” i rytterstuen.

Pkt. 3)

B/D stævne. D. 2.7.2016. Max 40 deltagere (aflyses v. 30 eller færre). Vi skal bruge 5 dommere, kan vi evt. ”headhunte” Vibeke og Sidsel?, u. finaler, klasser: T.8, 4.5, 4.3, T.5, 4.2, T.3, 5.2, T.4. Der serveres evt. en pølse sidst på dagen. Tanja snakker med Kaj om evt. leje af bane. Vi vil bruge ICE test som forberedelse til evt. Sydjyske Mesterskaber i 2017. Kan Sportsudvalget evt. få et kursus (en aften) i brug af ICE test??

 

Pkt. 4)

Næste møde i Sportsudvalget d. 4.1.2016 kl. 19.00 hos Birgitte, Bøgely 25  i Haderslev.

 

Overdragelse 19 nov 2015

Islandsheste klubben Stella

Overdragelse af materiale til ny ledelse 19/11 2015

Tilstedeværende: Henning, Søren, Tanja, Charlotte, Vibeke og Gitte

Fraværende: Sarah og Birgitte.

Nogle af punkterne der blev gennemgået, i tilfældig rækkefølge

Mobile Pay Vibeke checker om den skal laves som MP erhverv eller køres over hendes egen, når Sporti til mindre events er for dyrt i gebyrer må det være løsningen.

Sønderborg Ordningen Skal søges senest 1 april, der kommer en mail fra kommunen i feb (check op at den kommer så vi husker at søge tilskud)

Sporti adgang Charlotte melder Vibeke og Gitte ind g.jauernik@hotmail.com og VIBEKE SÆTTER DU DIN MAIL IND/SKRIVER TIL CHARLOTTE, hvis hun ikke allerede har den

Koder til hjemmeside modtaget

Mapper div Modtaget - så lidt som muligt fysisk, brug skyen Eventkalender

Hvad er planlagt ?

Sport og Bredde Det er noget uoverskueligt/der ligger ingen info fra de grupper omkring hvad de går og laver/planlægger- vigtigt at der kommer info fra disse grupper

Kate klubbane Der er endnu ikke aftalt videre, gj tager kontakt til Kate for videre

Konto overdragelse Gj tager kontakt til Sydbank,

Vibeke – jeg fik ikke klubbens konto nummer, vil du sende det til mig

Islandshestens dag Bekymrende at 3 klubber deltager men kun 1 hæfter - i øvrigt vigtigt at alt der kan påføre klubben udgifter IKKE varetages af et klubmedlem udenom ledelsen

Hjemmesiden Vibeke Sønderborg Kommune og Kær Området udlægges efter 2017 til brug for klubber i Sdbg området - ingen grund til vi ikke melder ind med et krav. Gj tager kontakt til Teknik og Miljø afd og hører mere

Møde i ledelsen Vi lægger nogle datoer ind så må vi se hvad der passer.

Æresmedlemmer i Stella Vi bør tage en snak om æresmedlemmer, der er nogle stykker i klubben med mere end 30 års uafbrudt medlemskab – det bør vel honoreres

Baneplaner Charlotte tager nogle billeder og mål så vi kan se om vi kan få den solgt

Materiale af Stellas hos Henning afhentes, vi skal lige finde ud af hvor det skal hen :)

Referater tidl hjemmeside

  Referat generalforsamling den 2015/11/03
  Referat fra generalforsamling den 3. november 2015

Antal fremmødte 26
Valg af dirigent Steen Nelting
Beretning ved formand Henning Eis. Han beretter om årets gang og takker de frivillige for hjælpen.
Gennemgang af regnskabet ved Charlotte Delf. Regnskabet er godkendt.
Ny formand er Gitte Jauernik.
Ny økonomi formand er Vibeke Iversen.
Ny aktivitets formand er Sara Søvsø
Suppleanter er fortsat Birgitte Vandsø og ny er Tanja Hagensen.
Sportsudvalg består af Kate Jacobsen, Sara Søvsø, Birgitte Vandsø og Tanja Hagensen.
Bredde udvalg består af Henning Eis, Vibeke Iversen, Jane Michelsen.
Der er altid plads til flere i diverse udvalg.
Valg af ny revisor er Kate Jacobsen.
9 imod og 9 er for forslaget om en konto med minimum 40000kr, vi lader den nye bestyrelse tage den endelige beslutning.
Enighed om kontingentet vedholdes næste år.
Mette Bak har afleveret overskuddet fra islandshestenesdag på 1004,50kr. Pengene ligger i Stellas pengekasse.
Der er mange der har skiftet til islandske heste, man skal nok gøre noget for at indfange dem.
Når vi nu er en klub i Sønderborg kommune, skulle vi måske afholde et arrangement på ride
ruten Als.
Tak for en god generalforsamling.
Held og lykke til den nye bestyrelse.

  Oprettet den 2015-11-20 19:55:08


  Referat fra generalforsamling den 2013/11/05
  Referat fra generalforsamling 5. nov. 2013
Valg af dirigent: Steen Nelting
Beretning ved formanden:
Forel�ggelse af regnskab: Regnskabet er godkendt.
Valg af formand. Henning genopstiller. Og blev genvalgt.
Valg af medlem til ledelsen(aktivitetsformand) p� valg er Tanja Hagensen hun �nsker ikke genvalg. S�ren Henriksen blev valgt.
Valg af suppleant. P� valg er Kate Jacobsen og S�ren Henriksen de �nsker genvalg. Da S�ren bliver Aktivitets formand blev Erzebeth valgt som suppleant.
Valg af revisor. Frederik genopstiller
Fasts�ttelse af n�ste �rs kontingent. U�ndret.
Evt. Der mangler hj�lpende h�nder til at hj�lpe i bredden n�r de afholder o-ridt og jule tur. Kate har tilbudt at hj�lpe med at varme �bleskiver til juleturen d.14. december 2013.
Hjemmesiden skal blive bedre.
Udsende medlemsliste pr mail.
Et stella medlem bringer p� banen med anvendelse af Di dommere til privat arrangement. Konklucion =
Regler omkring dommeranvendelse skal overholdes uanset om det er privat arrangementer eller i klub regi.
Det udvalg der afholder et klubarrangement, s�rger ogs� selv for at byde velkommen.
Der er plads til nye medlemmer i alle udvalg. Er der nogen der har tid og lyst s� kontakt S�ren Henriksen.
  Oprettet den 2013-12-17 20:30:03


  ledelsesm�de 1.oktober 2013 den 2013/10/01
  Referat 1.oktober
Tilstede: Formand Henning Eis, Aktivitetsformand Tanja Hagensen, �konomi formand Charlotte Delf, Kate Jacobsen og S�ren Henriksen.
Atli er p� tapetet men der er ingen tilmeldinger pt.
Vi kan jo i stella ikke v�re med n�r de private kan arrangere et st�vne s� billigt!!!!!!
Det kan ikke v�re rigtigt at DI s dommer kan bruges til et privat arrangement!!!!!!
Vi tager det op til klubm�det i DI d. 2.november
Go opbakning til Islandshestenesdag  21 ryttere og 6 uden hest der blev grillet og hygget.
Der er blevet lavet indbydelse til generalforsamling og den er lagt p� hjemmesiden.
  Oprettet den 2013-11-03 12:53:21


  Ledelsesm�de d. 22. april 2013 den 2013/04/22
 
Tilstede formand Henning Eis, aktivitetsformand Tanja Hagensen og �konomiformand Charlotte Delf

1. Godkendelse af referat. Godkendt
2. Opf�lgning af evt. opgaver. Holmbanen skal t�mmes Det g�r vi den 13. maj vi m�des ved f�rgen kl. 15.00
3. Nyt fra sport/st�vne udvalg. Vi arbejder h�rdt p� st�vnet den 22. juni.
4. Nyt fra breddeudvalget. Islandshestenesdag den sidste s�ndag i september d. 29.
Vandrepokal til o-l�b k�ber klubben.
5. Nyt fra �konomiformand. Pt. 91 medlemmer
6. Nyt fra sponsor udvalg
7. Nyt fra sydjysk.
8. Evt. Henning finder ud af hvem der har pokalerne fra sydjysk 2012.
  Oprettet den 2013-05-21 13:42:10


  Referat ledelsesm�de d.8. april 2013 den 2013/04/08
 
Tilstede: Formand Henning Eis, Aktivitets formand Tanja Hagensen, �konomiformand Charlotte Delf, Kate Jacobsen, S�ren Henriksen, Gitte Jauernik, Helle Eis.
St�vne d. 22. juni bliver et DLR st�vne, da vi regner med at banen bliver klar og godkendt af DI.
Tid til banepleje imellem klasserne 20-25 min, da den b�de skal sl�bes over og tromles.
Vi mangler 3 kontorstole og 2 pavilonger og 1 kasse med point.
Sydjysk
1. Cafeteria: Godt med og har godt med hj�lpere, men kan godt bruge lidt flere.
2. Dommere: Vi mangler 2 dommere
3. Camping/ parkering: der er ved at v�re styr p� det.
4. Sponsorer / premiere: Ove var ikke til stede
5. sekretariat / Icetest: Vi sp�rger Gandur og Dreki om vi kan l�ne en speaker eller to.
6. Folde / Boks / Ind tjek: S�ren arbejder h�rdt p� sagen.
7. Telte / Affald / Toilet: Telte og toilet er der 100 % styr p�. Affald ikke helt p� plads endnu.
8. Fotograf:
S�ge kommunen om hastighed neds�ttelse p� hovedvejen.
  Oprettet den 2013-05-21 13:40:52


  Referat ledelsesm�de d. 25. februar 2013 den 2013/02/25
 
Formand Henning Eis, aktivitetsformand Tanja Hagensen, �konomiformand Charlotte Delf, S�ren Henriksen, Ove Hansen,
Referat godkendt
Ove Hansen vil ans�ge BHJ- fond om 50000kr.
Lodder til st�vnet d.16. marts. Horze vil sponsere et par ridebukser.
Sportsudvalget holder m�de d.6. marts er i fuldgang med at planl�gge st�vnet d.16. marts pt.13 tilmeldte.
Og vi fors�ger at f� Atli igen i april.
Begge Atli kurser har givet et lille overskud. Vi er pt. 70 aktive medlemmer.
Ann bliver formand for sportsudvalget.
Stella betaler for tilmelding til g�dingakeppni kursus p� svendborg banen i p�sken til 3 medlemmer i sportsudvalget, med henblik p� at vi selv i klubben p� sigt skal afholde et g�dingakeppni st�vne.
  Oprettet den 2013-04-09 13:15:06


  referat ledelsesm�de d. 14. januar 2013 den 2013/01/14
 
Tilstede ved m�det: Henning Eis, Tanja Hagensen, Charlotte Delf, Helle Eis og Ann Schr�der
Der er blevet beslutte sammen med Gandur og Dreki at Lave en SJM hjemmeside, s� alle sponsere og deltagerlister og startslister kan l�gges ud der.
Cafeteria: Helle mangler flere hj�lpere til cafeteriaet, men ellers er der godt gang i planl�gningen af menuen.
Indkvartering af Dommere til SJM: Mindegaard i Rinken�s 4 v�relser deler bad 2 og 2 EVT gr�sten landbrugsskole. Alnor. Der er ved at v�re styr p� dommerne til SJM.
Camping/ pakering: Evt. generator. Der er bestilt en salgsvogn og telt. Toiletvogn med tre toiletter og bad bliver bestilt ved loxam.
Kontingent opkr�vning for 2013 er blevet sendt ud, til betaling d. 1. februar 2013.
Der har v�ret et forrygende godt Atli kursus d.12. januar med god og positiv opbakning. Og ikke mindst rigtig god mad.
  Oprettet den 2013-04-09 13:13:19


  Referat ledelsesm�de den 2012/11/29
 
Tilstede: formand Henning Eis, �konomiformand Charlotte Delf, Aktivitetsformand Tanja Hagensen, supplerende medlemmer Kate Jacobsen og S�ren Henriksen.

1. referat godkendt
2.brev skrevet til Johlmann
3. intet nyt fra �konomiformanden
4. vi v�lger at sydjysk fremover er et fast punkt p� dagsordnen.
Der er blevet dr�ftet om der skal lave brochure for at g�re opm�rksom p� klubben.
Datoer for ledelsesm�der indtil n�ste generalforsamling
Mandag d.14. januar 2013 ledelsesm�de og sports, bredde og sydjysk udvalg.
Mandag d.25. februar 2013 ledelsesm�de.
Tirsdag d.9. april 2013 ledelsesm�de.
Tirsdag d 21. maj 2013 ledelsesm�de og sydjysk udvalg.
Tirsdag d. 25. juni 2013 ledelsesm�de og sydjysk udvalg.
Mandag d. 29. juli 2013ledelsesm�de og sydjysk udvalg.
Tirsdag d. 1. okt. 2013 ledelsesm�de og sports, bredde og avls udvalg.
Generalforsamling afholdes d. 5. november. 2013
Alle m�der afholdes hos Henning Eis i Ullerup.

  Oprettet den 2012-12-16 18:17:41


  Referat fra generalforsamlimg 2012 den 2012/11/06
  Generalforsamling d.6.nov.2012
1. valg af dirigent blev Steen Nelting.
2. Beretning ved formand, hvor der bliver fortalt om hvad der er sket i klubben det forgangne �r.
3. forel�ggelse af regnskab, hvor der er et overskud p� kr.15.384,77.
4. Valg af formand, Henning Eis er p� valg og genopstiller og bliver genvalgt.
5. Valg af medlem til ledelsen, Charlotte Delf er p� valg og genopstiller og bliver genvalgt.
6. Valg af supplerende medlem til ledergruppen. Glenn Hagensen har meddelt at han gerne vi stille op.(er ikke til stede) og Kate Jacobsen stiller ogs� op. Kate Jacobsen f�r flest stemmer 13 stk. Glenn f�r 6 stemmer. S� velkommen i bestyrelsen til Kate.
7. Valg af revisor, Ove M Hansen er p� valg og genopstiller og bliver genvalgt.
8. Behandling af indkomne forslag.
a. Nedl�ggelse af holmbanen. Det er enstemmigt vedtaget at holmbanen nedl�gges, da den ikke opfylder DI krav til banest�rrelse.
b. Oprettelse af sydjysk udvalg. Der blev oprettet div. Udvalg.
Hovedpunkter:
Cafeteria. Helle Eis,
Dommere: Ann Schr�der
Camping/ parkering: Henning Eis
Sponsore /premiere: Ove M. Hansen
Sekretariat /Icetest: Gitte Jauernik
Folde/ boks / ind tjek: s�ren Henriksen
Telte/affald/toilet: Henning Eis
Fotograf til sydjysk: Marianne Siticum
9. N�ste �rs program Ridetur i forbindelse med VM i Berlin (breddeudvalg) Banko aften, R�m� tur til bed and breakfast, film aften, l�vfaldstur, juletur hos Yrsa, R�m� tur september,
�ben op for nye sportsgrene. Alrid og g�dingakeppni .
Sportsudvalg: Atli i januar og februar og indd�rsst�vne i marts og et udend�rsst�vne p� banen i Gr�sten.
10. kontingent er u�ndret

11. �rets rytter blev Heidi Christiansen.
  Oprettet den 2012-11-30 07:33:34


  bestyrelsesm�de d. 2. okt.2012 den 2012/10/02
  Bestyrelsesm�de d. 2. oktober 2012. Tilstede: formand Henning Eis, Aktivitetsformand Tanja Hagensen, Breddeudvalgformand helle Eis, Avlsudvalgsformand Naja Moos, �konomiforman Charlotte Delf.

Referat godkendt.
Alle Stellas arregementer skal p� sporti og DI hjemmeside. Alt sendes til Tanja Hagensen email adresse kan findes p� stellas hjemmeside.
Breddeudvalget: foredrag med s�ren Hald ang. Ride ferie. D.19. okt. Ved horze og den 20. okt. L�vfaldstur.
Trailer info aften d.25. okt. hvor der kommer en politimand og fort�ller om de kringlede regler.
Yrsa jule tur d.15. dec.
Planl�gger en R�m� weekend til bed and breakfast i for�ret.
Sportsudvalg: Planl�gger Atli undervisning i januar og februar. Marts eller f�rst i april planl�gges indend�rsst�vne. 11. nov. Planl�gger vi en klubdag med bes�g af en hestemass�r og f�llesspisning. Sara har meddelt at hun ikke l�ngere �nsker at v�re formand for sportsudvalget. Vi unders�ger mulighed for kursus i gedingakeppni. Vi har booket S�ren Madsen til undervisning januar og marts 2014.
Der skal bookes dommere til sydjysk 2013.
Avlsudvalg: Naja Moos og Marianne Siticum har meddelt at de ikke l�ngere �nsker at v�re en del af avlsudvalget. Da Kate er den eneste der har sendt et billede ind til f�lfotokonkurrance modtager hun en deltager pris.
Baneudvalg: intet nyt
�konomiformand: intet nyt.
Evt. Der er lavet dagsorden til generalforsamling.
Nyheder bliver sendt ud via sporti til alle medlemmer.

  Oprettet den 2012-10-02 20:39:08


  Referat ledelsesm�de 7-8-2012 den 2012/08/07
 
Tilstede Formand Henning Eis og Aktivitetsformand Tanja Hagensen og �konomiformand Charlotte Delf
1. referat godkendt
2. ingen nye opgaver
3. smuk, fin N�rreskovtur med Gitte som turleder, og R�m� tur i september. Islandshestensdag d.30. sep. I S�nderskov.
4. indkalder til m�de snarest
5. F�l foto konkurrence p� hjemmesiden.
6. Meget hyggelig dag p� holmbanen med oprydning og reng�ring.
7. Intet nyt.
8. Intet nyt.

  Oprettet den 2012-08-07 18:54:49


  ledelsesm�de den 2012/06/12
  Referat ledelsesm�de d.12. juni 2012
Tilstede Formand Henning Eis, aktivitetsformand Tanja Hagensen og �konomiformand Charlotte Delf. Afbud fra S�ren Henriksen
1.referat godkendt
2.planl�gger banedag d.1.juli kl.11.00
3.planl�gger m�de for at plan l�gge R�m� weekend og N�rreskov tur.
4.arbejder p� et 1dags st�vne sidst p� �ret.
5.intet nyt
6.ledelsen har v�ret p� banebes�g hos Kaj i Gr�sten, det skrider fremad.
7. alle arrengementer har givet overskud p� et samlet bel�b 3341,90kr. FLOT.
8. Da vil skal holde syd jysk i 2013 vil det v�re en go ide at sende �f�l� af sted til Dreki ved Varde d.18-19. August s� vi er godt rustet til 2013 kom frisk  
N�ste m�de d.7.august kl. 19.00
  Oprettet den 2012-06-12 19:41:49


  ledelsesm�de den 2012/04/17
  Referat ledelsesm�de d.17-04-2012
Til stede Henning Eis(formand) Charlotte Delf(�konomiformand) Helle Eis(formand breddeudvalg) Tanja Hagensen(aktivitets formand) Afbud fra Naja Moos og Sara S�vs� Hansen og Simone Sigers ikke m�dt.
Referat godkendt
Har ikke h�rt yderligere fra Topreiter
Arbejder p� flytning af hjemmesiden.
Der vil blive mulighed for k�b og salg p� den nye hjemmeside.
Breddeudvalget har besluttet at aflyse en dags turen til R�m� d.2.juni, pga. for mange aktiviteter pt. Kommer evt. senere.
Lave en aktivitets dag n�r Kajs nye bane er klar til indvielse, med div. Sjove aktiviteter.
Sportsudvalg har intet nyt.
Avls udvalg: Juni bliver der muligvis lavet en stutteri rundtur.
22 sept. Muligvis et f�l show, hvis der kan findes dommere.
Intet nyt fra �konomiformanden.

  Oprettet den 2012-05-07 17:41:44


  Referat ledelsesm�de den 2012/01/31
  Tilstede: Henning eis(formand) Charlotte Delf(�konomiformand)Tanja Hagensen(aktivitetsformand) S�ren Henriksen
Ad.1. referat godkendt
Ad.2. Alle Stellas ting skal flyttes v�k fra Kate, og t�lles op og flyttes ud til Heidi. Det g�r vi d.5februar kl. 11.
Banedag/hyggedag bliver d.13. maj kl.11 p� holmbanen.
Ad.3. Breddeudvalg har mange fine arrangementer p� programmet, Bla. Nye arrangementer bowling i februar og hvidbjerg strand camping i april.
Ad.4. Sport/st�vne udvalg �ve st�vne D.18.marts. Der arbejdes p� at planl�gge et kursus med Robert fra t�lt heste. Junior/ung rytter st�vne i maj.
Ad.5. Intet nyt.
Ad.6. Sponsor udvalg er ved at udarbejde en plan for s�gning af sponsorater. Arbejder p� placering af ny bane.
Ad.7. Der er sendt regninger ud for 2012 til 84 medlemmer. Holmbane bliver betalt snarest.
Ad.8. Evt. Vi er blevet kontaktet af topreiter ang. Noget klubmedlems k�b og vi kan f� 15 % ved samlet k�b. Henning unders�ger n�rmere.
F� lavet en brochure om stella, Som kan deles ud til evt. nye medlemmer. De kan ligge i ride udstyrsbutikker og andre relevante steder.
Det udvalg, der arrangere et arrangement skal selv s�rge for at der bliver taget billeder med klubbens kamera.
  Oprettet den 2012-04-24 23:17:32


  Bestyrelsesm�de den 2011/11/28
  Tilstede: Tanja hagensen, Charlotte Delf, Naja Moos, Helle Eis, Henning Eis og Simone Siegers
Afbud: S�ren Henriksen og Sara S�vs� Hansen

Mandag den 28. november.

1. Bredeudvalg har planlagt f�lgende ture:
- Bowlingtur 18 februar - med udkl�dning og f�llesspisning
- Fr�slev tur - endagstur 10. marts
- indvigelse af motorvej � dato kommer
- Hvidbjergstrandcamping � 20 -22 april
- Endags r�m� tur 2. juni
- N�rreskovtur 4. august
- R�m�tur 7 � 9 september
- Stensb�kplantage orienteringsl�b � 29 september
- l�vefaldstur i gr�sten 20. oktober
- 1. december julefrokost
- Juletur ved Yrsa � 15. december
2. Alvsudvalg
- Bjarne Poulsen kommer og holder fordrag. Dato f�lger
- 21 tilmeldte heste til f�l- unghestebed�mmelse, super flot!! 10. december 2011
3. Sportsudvalg
- �vest�vne /klubst�vne
- Jule keppni 29 december 2012
Datoer p� f�lger
4. Sponsoudvalg
- Arbejder p� sagen (S�ren)
5. Hjemmeside
- Forskellige forslag til ops�tning af den nye hjemmeside gennemg�et, der bliver arbejdet p� en ny hjemmeside.
6. �vrigt
- �ndre kontakt info p� Sporti.
7. N�ste m�der
- 31. januar
- 27. marts
- 17. april (Bane, udvalg med)
- 12. juni
- 7. august
- 2. oktober (Udvalg med, planl�gning generalforsamling samt program 2013)
- 6. november generalforsamling
  Oprettet den 2012-04-24 23:16:37


  Referat den 2011/06/21
  1. Referat godkendt

2. Banen er nu lavet�prisen forhandles fortsat, da den overstiger det lovede i 2009.
Kontrakt p� banen er nu lavet med de nye ejere.
3. Der var arrangeret en R�m�tur i l�rdags 19.6.11, men p� trods af at arrang�rerne ikke kunne deltage havde de tilmeldte en god tur.

Nyt: Den �rlige weendtur til R�m� er nu fastlagt vi har som tidligere aftalt inviteret vores venskabsklub N�kkvi med, se mere p� hjemmesiden.

Der er 2 nye medlemmer, der �nsker at v�re med i breddeudvalget� Det er selvf�lgelig en positiv meddelselse.

4. Intet nyt

5. Intet nyt

6. Se pkt. 2 om bane.
Banedagen er �ndret til onsdag kl. 18.00

7. Der er blevet revideret regnskab � dette er i orden.

8. evt.

9. N�ste m�de: 8.8.2011 kl. 19.00 udvalgsform�ndene inviteres med til dette m�de.
  Oprettet den 2012-04-24 23:14:57


  Referat fra bestyrelsesm�de den 2011/02/03
  Bestyrelsen opfordrer firmaer til at man reklamer p� vores hjemmeside fors� at ha et link til egen hjemmeside eller annoncere under rubrikken nyt fra andre til en pris a 50 kr.


Ikke kommercielle arrangementer fra medlem til medlem opsl�s stadig gratis.

Der k�bes et kamera- video til brug i klubbens arrangementer til max 4500 kr. incl. taske kameraet ligger hos formanden.

Der skal tjekkes op p� om Henning er oprettet som formand p� DI

Nyt m�de 21-2-11
  Oprettet den 2012-04-24 23:14:13


  Referat F�llesm�de mellem ledelsen & udvalg den 2010/11/29
  Til stede
For ledergruppen: Henning Eis (formand), Anja Nielsen (aktivitetsformand), Tanja Hagensen (ledergruppemedlem), Charlotte Delf (ledegruppemedlem) og Diana Joensen (�konomiformand).

Fra udvalgene: Naja Moos (avlsudvalget), Uffe Moos (alvsudvalget), Helle Eis (breddeudvalget), Simone Siegers ( sport- og st�vneudvalget)


1. Formanden freml�gger forslag om forventninger til �ret, - et af hans prim�re m�l/�nsker er ans�gning til kommune og fonde m.v. for at skabe flere rammer til klubben, b�de socialt og aktivitetsm�ssigt. Det optimale resultat er en ovalbane mere, der ligger mere centralt for klubbens geografiske bredde samt et klubhus, der kan v�re ramme om de sociale aktiviteter, - ogs� uden hest.

2. Fastl�ggelse af ledelses- og f�llesm�der for det kommende �r:

21.02.11 kl. 19 i Ullerup (ledelsesm�de)
04.04.11 kl. 19 i Ullerup (ledelsesm�de)
30.05.11 kl. 19 i Ullerup (ledelsesm�de)
08.08.11 kl. 19 i Ullerup (ledelsesm�de)
24.10.11 kl. 19 i Ullerup (ledelsesgruppe og udvalg)


3. Udvalgende freml�gger de overordnede planer for aktiviteter, n�rmere info, invitationer samt flere aktiviteter kommer senere p� klubbens hjemmeside www.stellasyd.dk

4.-6.03.2011 Fr�slevtur og "sl� katten af t�nden for store og sm�" (breddeudvalget)

Marts 2011 der started p� evt. fortl�bende teroriaftener/foredrag m.v. for alvsinteresserede (avlsudv.)

10.04.11 kl. 10.30 Banedag i Holm (torvholder Naja Moos)

Maj Kursus ( sports & st�vneudvalg)

17.-19.06.11 R�m�tur (breddeudvalget)

7.-8.05.11 Klubst�vne i Holm (sports og st�vneudvalget)

10.10.11 kl. 12.00 fristen for forslag til dagsorden og �ndringer til foreningens vedt�gter udl�ber.

26.10.11 Revision regnskab kl. 19 i Broager (�konomiformanden + revisorer)

08.11.11 kl. 19. Generalforsamling

4. Hjemmeside: Der er bred eftersp�rgsel p� udnyttelse af hjemmesidens innovative muligheder f.eks.
- Mere overskuelighed og mere levende.
- Kalender som en del af forsiden med aktivt link til den enkelte aktivitet.
- Under ledelsen �nskes et punkt for referater og �t for dagsordener.
- Mulighed for at medlemmerne kan lave �tr�de� dvs. sl� sp�rgsm�l op of f� svar via hjemmesiden uden at skulle sende til administrator f�rst
  Oprettet den 2012-04-24 23:13:05


  Referat fra ledelsesm�de den 2010/09/02
  1) Nyt fra formanden: Der er kommet tilbud om optegning p� en kommunal hjemmeside S�nderborg Portalen, tilbuddet er gratis til og med 31.12.10, herefter er prisen kr. 350,00 pr. �r.
Der besluttes, at der tages stilling til dette tilbud efter generalforsamlingen.

2) Nyt fra aktivitetsformanden: F�lshowet k�rer af staben 9.oktober 2010 tilmelding indtil 30. september. Tilmelding p� SPORTI.

Der arbejdes p.t. p� at finde en god hal til kursus med Rasmus M�ller Jensen � planlagt til 11. + 12. december 2010. N�rmere info kommer.

Junior dag p� Holmbanen afholdes 26.09.10 � se hjemmesiden for n�rmere info.

3) Nyt fra �konomiformanden: Der er sket stor nedgang i medlemstallet p� trods af flere p�mindelser til medlemmerne pr. mail. Dette kan skyldes, at vi ikke har de korrekte oplysninger om medlemmernes e-mail adresse eller telefonnummer og bop�lsadresse og til dels, at der m�ske ikke er fortrolighed med betaling over internettet. Det er medlemmernes eget ansvar, at s�rge for �ndringer af adresse, e-mail m.v.

4) Nyt fra udvalgene:Der er kommet flere foresp�rgsler p� klubst�vner lignende �jomfrust�vnet�, da det havde v�ret meget givende og hyggeligt.

Avl: Der arbejdes p� at finde hj�lpere og sponsorer til det forest�ende f�lshow.

Bredde: Bredde udvalget planl�gger en �b�ktur, n�rmere info kommer p� hjemmesiden.
Der arbejdes ogs� p� at finde et egnet sted til julefrokosten 4. december. I �r er det tur til at holde den p� Als-siden, men pga. udvalgets manglende lokalkendskab er dette ikke lykkedes endnu. S� udvalget vil gerne have hj�lp og id�er til mulige steder p� Als, hvor der ogs� er overnatningsmulighed.

5) Baner, vedligehold, aktiver m.m. (Punktet udsat til n�ste gang)

6) �rstidens g�rem�l: Generalforsamling dato 17.11.10, der unders�ges lokaler omkring S�nderborg.
Inden dette afholdes m�de med den samlede ledergruppe.

7) Punkter medlemmerne �nsker behandlet (ingen)
8) Eventuelt (intet)
9) N�ste m�de: Ikke aftalt pga. andre ting, der skal koordineres med ledelsesgruppen og udvalgene.
  Oprettet den 2012-04-24 23:11:59


  Sportsudvalgs m�de den 2010/07/29
  Vedr. Baner /St�vner /kurser

S� vidt muligt arrangementer skiftevis p� Holm banen og de baner der byder sig til ellers, dog under hensyntagen til type arrangement og brug for faciliteter.
Af hensyn til medlemmerne vil der v�re udspecificeret pris for selve arrangementet og ydelser til mad/baneleje.


Rasmus kursus.

Planl�gges at det arrangeres i Nordborg rideklub. Kate foresp�rger kontakt dert6il smat mulighed for bokse til overnatning af hestene og mulighed for person overnatning og f�llsespisning. N�rmere info kommer senere.

Juniorarrangement: Sara laver invitation. Kommer snart p� hjemmesiden. Arrangementet bliver �bent for ikke medlemmer.

Elias kursus: Sara f�r datoer ved Elias snarest muligt. Kurset bliver �bent for ikke medlemmer til en merpris.

Mvh. Sportsudvalget.
  Oprettet den 2012-04-24 23:11:23


  Referat fra ledelsesm�de den 2010/07/21
  Holmbanen skulle snart st� f�rdig.

Der laves invitation til diverse udvalg om f�lles planl�gningsm�de for efter�r og vinter den 17. August.

Der laves invitation til Banedag p� holmbanen den 12. september.

Samarbejde med andre lokale klubber.
Vi samarbejder med andre lokale klubber for at kunne give medlemmerne s� mange tilbud som muligt.
Dette g�res eks. ved at l�gge diverse invitationer ud p� vores hjemmeside. Det er s� op til det enkelte medlem om de vil g�re brug af aktivitetsmulighederne.

Kursus-/st�vneudvalget.
Har tidligere meldt ud, at de �nskede Mette Kofoed som klubunderviser. Det viser sig imidlertid, at det kan v�re meget sv�rt at f� aftaler og datoer i hus med Mette, da hun har meget at se til.
Derfor v�lger de fremadrettet at bruge Camilla Christensen som klub underviser 1 gang om m�neden.

Breddeudvalget.
4 personer fra dette udvalg har valgt at tr�kke sig f�r tid. Dette skyldes angiveligtvis utilfredshed med samarbejdet med ledelsen.
Ledelsen kan kun beklage og st�r gerne ved, at vi har meget at l�re i forhold til den nye ledelsesform.
Set i lyset af, at alle er frivillige med meget forskellige baggrunde, kan der ske misforst�elser og menneskelige fejl. At det skulle have s� stor konsekvens for medlemmerne i forhold til breddeaktiviteter er meget beklageligt. Fra ledelsen agter vi selvf�lgelig at l�re af alt, hvad dette �r har budt og kommer til at byde p� � p� godt og ondt!
Vi takker for de 4 medlemmers indsats i breddeudvalget og h�ber, at andre medlemmer melder sig og vil pr�ve kr�fter med �aktiviteter i bredden�.

Hjemmesiden.
Camilla vil stadig tage sig af hjemmesiden, n�r hun flytter nordp�, det er vi rigtig glade for.

Avlsudvalget
Avlsudvalget arbejder p.t. p� at f� et f�lshow p� benene til den 9. oktober � n�rmere oplysninger herom kommer inden l�nge i klubbens kalender.

Medlemsliste
Revideret medlemsliste kommer snart ud til medlemmerne pr. mail .
  Oprettet den 2012-04-24 23:10:05


  Referat M�de i ledelsen den 2010/07/06
  Alle klubbens ting er ved at v�re samlet hos Kate i kliplev. Der er blevet fremsat �nske ved generalforsamling om at klubbens ting blev skrevet ned p� en liste. Dette arbejde g�r vi nu i gang med. Vi har yderligere besluttet at der k�bes 3 store kasser hvor tingene ligger fast. P� den m�de skabes der et mobilt udstyr som kan k�res med, til fremtidige st�vner eller arrangementer.
2. Vi har p� nuv�rende ikke helt styr p� hvor langt arbejdet med renovation af holm banen er. Rikke tager kontakt til Uffe og Naja Moos.
3. Vi vil gerne se om der kunne laves et arrangement p� islandshestensdag som er d.26-9, vi foresp�rger i bredde udvalget.
4. Ledelsen har investeret i en pc. Dette er godkendt af den samlede ledelse p� 5 personer. Denne kommer til at ligge hos klubbens �konomi formand. Da vi p� den m�de kan k�re regnskab, tjekke sporti, bruge den til is test og gemme referater til kommende ledelser af klubben. mm. Pris ca.5500.
5. Jomfru st�vnet har givet overskud, det er dog ikke helt regnet ud hvor meget.
6. Der laves en separat evaluering af st�vnet, i st�vne udvalget. Til intern brug for kommende st�vner.
7. Ledelsen vil gerne at der bliver lavet flere arrangementer p� Als siden. Vi har overvejet om der fremadrettet kunne v�re et Als udvalg, som vil pr�ve at lave en fast klub aften. Dette har f�r v�ret en succes p� Als.
8. St�vne/kursus udvalget har f�et blod p� tanden og �nsker at afholde et efter�rs st�vne, vi gl�der os til at h�re mere.
9. Ledelsen indkalder efter sommerferien til et samlet m�de for alle udvalg , hvor efter�ret vil blive planlagt.
10. God sommerferie til alle.
  Oprettet den 2012-04-24 23:09:15


  Referat af m�de i ledelsen den 2010/03/02
  Nyt fra udvalg.

Brede udvalg.
Fr�slev turen aflyst pga. vejret og hestenes d�rlige kondition.
De er ved at planl�gge Julefrokost d. 4-12.

Kursus st�vne udvalg.
Udvalget har valgt Mette kofod som klub tr�ner i det kommende �r. Hun kommer og underviser ca. 1 gang om m�neden.
Elias kommer og laver pas kurser.
Der er arbejdes p� at lave et klub st�vne.
Der laves junior arrangementer.

Avls udvalg.
Ingen tilbage meldinger pt.

Reklame p� hjemmesiden.
Der er udarbejdet principper og priser for reklamer p� vores hjemmeside.
Vi har valgt ikke at s�tte prisen h�jt, da vi f�rst �nsker at se om det bliver en succes.

Henvisning til link 12 mdr. 100 kr. inkl. moms
Link med logo 6.mdr. 300 kr. inkl. moms
Link med logo 12 mdr.500 kr. inkl. moms

Sporti.
Der er udsendt mail eller anden opkr�vning til alle medlemmer d. 1-3 for 2010
For nye medlemmer kan der nu tegnes medlemskab, fra hjemmesiden via et link til sporti.

L�n af ny bane.
Stald Viking har henvendt sig til ledelsen, med et tilbud om at alle STELLA medlemmer kan benytte deres bane.
Tirsdage og torsdage i tidsrummet kl. 9.00 � 21.00
Stald Viking ser sig n�dsaget til at bede om et bel�b p� 25 kr. for brug og vedligehold af banen.
Vi takker for tilbuddet som vi s�tter p� hjemmesiden under �Baner til r�dighed �

N�ste m�de afholdes tirsdag d. 6-4

Ledelsen.
  Oprettet den 2012-04-24 23:07:57


  Referat af m�de i ledelsesgruppen den 2010/02/09
  Deltagere. Kate, Diana, Rikke.

1. klubbens hjemmeside.

Da der har v�ret flere henvendelser fra medlemmer af klubben vedr. Private kurser og offentligg�relse via klubben kalender. Har vi i ledelsen besluttet at disse private initiativer gerne m� offentligg�res p� kalenderen.
P� denne m�de har alle medlemmer lige muligheder for at tilmelde sig disse kurser mm. Ledelsens holdning er at klubben hilser de mange gode initiativer velkommen, da vi er mange forskellige personer med meget forskellige interesser.
Vi g�r dog opm�rksom p�, at disse private initiativer er NON PROFIT arrangementer.
�nsker man at lave reklame for andre ting s� som salg af Tr�jer, bed�kninger, butikker mm er dette med salg for �je og derfor underlagt vores tidligere vedtagne regler om reklamer p� hjemmesiden.

2. Betaling af kontingent.

Vi er af DI blevet p� lagt at arbejde med vores kontingenter via sporti. Dette har dog gjort at der har v�ret visse opstarts problemer. Der er stadig ikke udsendt girokort for 2010, men der arbejdes p� sagen fra Ledelsens og Sporti.
DERFOR er alle som har betalt kontingent for 2009 stadig gyldige medlemmer af Stella.

3. De nye vedt�gter.

Vedt�gterne sendes videre til godkendelse ved S�nderborg kommune og DI.
Herefter offentligg�res disse p� hjemme siden.

4.
En overvejelse til de nye vedt�gter.

Vi ser ikke nogen grund til at de 3 ledelsesmedlemmer modtager en fast godtg�relse p� 500 kr. som vedt�gterne foreskriver. �rsagen er at planl�gningsarbejdet nu er fordelt i hele klubben.
Vi har derfor valgt at sige NEJ TAK til godtg�relsen.

5. Klubbens Ting.

Der vil i l�bet af for�ret blive lavet en udf�rlig liste over de ting som Stella ejer.
Ledelsen vil s�rge for at der bliver ryddet op i de ting som ligger ved holm banen.

6. klubm�de p� Vilhelmsborg.
Fra ledelsen deltager Rikke og Kate.
Der vil blive forespurgt i kursus/ st�vne udvalget om der er en som kunne t�nke sig at deltage i dette.

7.
Vi har besluttet at der er en god ide at de 3 udvalg referere til den samme person, derfor bedes udvalgene referere til aktivitetsformanden (Kate)

8. N�ste m�de afholdes 2-3-2010
  Oprettet den 2012-04-24 23:06:58