Vedtægter pr. november 2023


Vedtægter for islænderklubben Stella

§1 Navn
Foreningens navn er ”Stella”. Foreningen er stiftet i 1988. Foreningen er hjemmehørende i Sønderborg kommune, men adressen følger formanden. Foreningen dækker primært Syd og Sønderjylland.

§2 Formål
Foreningens formål er at lave forskellige klubarrangementer for hele familien f.eks. Rideture, foredrag, undervisning, stævner og andet socialt samvær, der giver størst glæde til rytter og den islandske hest.

§3 Ansvar
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et yderligere medlem fra ledergruppen.

§4 Medlemskab
Medlemmer af foreningen kan være alle med interesse for den islandske hest og som vedkender sig disse vedtægter.
Stk. 2
Der findes fire former for medlemskaber: Familiemedlemskaber, enkeltmedlemskaber, junior- og pensionistmedlemskaber og distancemedlemskaber.
Stk. 3
Stemmeret kan tidligst opnås efter 3 måneders medlemskab
Stk. 4
Ved familiemedlemsskab gives max. 2 stemmer, og kun til medlemmer over 18 år, hvis disse har samme adresse. Distancemedlemskab er for medlemmer med bopæl uden for Danmark og giver ret til at deltage i arrangementer. Distancemedlemmer har ikke stemmeret og kan ikke kåres som eksempelvis årets rytter, klubmester eller sydjysk mester. Distancemedlemmer kan til enhver tid ændre deres medlemskab, hvor deres anciennitet følger med, til almindelig medlemskab og derved opnå ovenstående kåringer m.v.

§5 Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter oplæg fra ledelsen. Uanset indmeldelses eller udmeldelses tidspunktet betales fuldt kontingent for året.
Stk. 2
Kontingentet betales i januar, det opkræves via SPORTI. Hold øje med din indbakke, hjemmeside og Facebook. Det er medlemmets egen pligt at opdatere mailadresse m.m. på sin profil på SPORTI. Ved manglende indbetaling d. 01.02 betragtes medlemmet som udmeldt.

§6 Ledelse
Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 økonomiformand, 1 aktivitetsformand og 2 andre medlemmer, der udgør ledelsen. Disse 5 personer udgør sammen med 2 supplerende ledergruppen. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar mellem sig. Den valgte bestyrelse udpeger formand/kvinde senest 2 uger efter generalforsamlingen. Formanden og aktivitetsformanden er på valg i ulige år og økonomiformanden er på valg i lige år – for at undgå at hele ledergruppen bliver skiftet ud på én gang. Suppleanter vælges også for 2 år. Suppleanter er også på valg for skudt for hinanden.
Stk. 2
Ved frafald i bestyrelsen, når åbne poster skal besættes – så følger valgperioden posten og ikke personen.
Stk. 3
Såfremt der sker frafald i ledelsen, skal et af de 2 supplerende medlemmer træde ind. Ledergruppen skal selv finde en afløser som kan varetage posten indtil næste generalforsamling.
Stk. 4
Ledelsens beslutningsdygtighed: Ledelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele ledergruppen være til stede. Vedtagelse i ledergruppen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmer stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Stk. 5
Udvalg. Der oprettes udvalg til støtte for ledergruppen. Ledergruppen tager initiativ til at nedsætte udvalgene, og har ret til at udpege medlemmerne til disse udvalg. Udvalget kan bestå af 3-5 personer. Udvalgene er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af ledergruppen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i 2-4 årlige møder med ledergruppen.

§7 Økonomi
Ledelsen er regnskabsansvarlig overfor generalforsamlingen.
Stk. 2
Økonomiformanden er ansvarlig for løbende bogføring og opdatering af medlemsliste, samt løbende orientere bestyrelsen angående økonomi.
Stk. 3
Regnskabet revideres af de 2, på generalforsamlingen, valgte revisorer.
Stk. 4
Regnskabet løber fra 01.10 – 30.09. Regnskab skal være udspecificeret og bogført bilag for bilag for korrekt og komplet bilagsføring.

§8 Medlemsforhold
Indkaldelser og meddelelser fra ledelsen offentliggøres på Stellas hjemmeside, direkte over SPORTI og /eller Stellas Facebookside
Stk. 2
Klubregler og adfærdsregler vedtaget i ledelsen omkring brug af baner, ved stævner og andre klubaktiviteter i både DI og Stella skal efterleves. Ved gentagne brud herpå kan et medlem indstilles af ledelsen til eksklusion, på først kommende generalforsamling.
Stk. 3
Deltagelse i klubaktiviteter af enhver art kræver medlemskab af Stella. Et medlem kan til enhver tid invitere et ikke-medlem til en aktivitet i klubben. Det kan kun gøres 1 gang pr. ikke-medlem. Gælder ikke ved stævner hvor klubmedlemskab er påkrævet eller andre aktiviteter hvor medlemskab udløser en rabat.

§9 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel på Stellas hjemmeside og Facebook. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, består af samtlige medlemmer og afholdes hvert år i oktober/november med følgende punkter vilkårligt på dagsordenen: Valg af dirigent. Beretning ved formanden. Forelæggelse af regnskab, evt. budget, ved økonomiformanden. Valg af medlemmer til ledelsen. Valg af supplerende medlemmer til ledelsen. Valg af revisorer. Behandling af indkomne forslag. Diskussion af næste års program. Fastsættelse af næste års kontingent. Eventuelt.
Stk. 2
Indkomne forslag skal være ledelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen
Stk. 3
Forslag til dagsorden og eventuelle forslag til vedtægtsændringer offentliggøres på Stellas hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.
Stk. 4
Uanset antal fremmødte er generalforsamlingen beslutningsdygtig
Stk. 5
Der kan kun stemmes ved fremmøde
Stk. 6
Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, med mindre mindst et medlem ønsker skriftlig afstemning. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer og eksklusion af et medlem 2/3 flertal.
Stk. 7
Foreningen kan opløses på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af foreningen stemmeberettigede medlemmer er til stede og stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til endnu en generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset antal fremmødte.
Stk. 8
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel, såfremt 2 af ledergruppen eller 20 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom overfor formanden.
Stk. 9
Generalforsamling afholdes altid i offentligt område/klublokalet.

§10 Heste og aktiviteter
Medlemmer har pligt til at stille med en hjælper, når de vil starte til et stævne arrangeret af Stella. Har medlemmet ikke mulighed for at skaffe en hjælper, må medlemmet selv hjælpe ved pågældende stævne.

§11 Ved foreningens opløsning
Ved opløsning af foreningen går midlerne til andre almennyttige foreninger med hesteinteresse i Region Syddanmark. Stellas inventar står i Stenderup i aflåst lokale.
Pc, kamera og lyd, ligger hos bestyrelsen.